Tema broja

CRNA GORA I SRPSTVO – PITANJE IDENTITETA

IDENTITETSKA PITANJA CRNE GORE

Autor u članku polazi od stava da aktuelna crnogorska vlastželi da, putem Zakona o slobodi veroispovesti, izvrši „objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori“, tako što će umesto Srpske pravoslavne crkve ustoličiti tzv. Crnogorsku pravoslavnu crkvu, . . .

IDENTITET NACIONALNIH CRNOGORACA I SRPSTVO

Tema ovoga naučnog rada je identitet nacionalnih Crnogoraca. Predmet istraživanja će posebnu pažnju posvetiti odnosu crnogorskog nacionalnog identiteta prema srpskom nacionalnom pitanju i njegovom identitetu. Istraživanje je skoncentrisano na Crnu Goru . . .

POLITIKOLOŠKO-TEORIJSKE I MEĐUNARODNE TEME

STO GODINA EVROAZIJSKE INTEGRACIONE IDEJE

Evroazijstvo je počelo da pretenduje na ulogu glavne integracione ideologije na postsovjetskom prostoru. Klasično evroazijstvo pojavilo se među ruskim emigrantima 20-ih godina prošlog veka, kao reakcija na raspad slovenofilskih iluzija i očekivanja nakon . . .

SAVREMENA REAFIRMACIJA MONROOVE DOKTRINE

Spoljna politika SAD predstavlja jednu od najvažnijih tema u današnjim geopolitičkim diskursima koji za nezaobilazno polazište uzimaju multipolarizaciju međunarodnih odnosa. Stoga će predmetno istraživanje u ovom radu biti zasnovano na ispitivanju mogućnosti . . .

IZ NOVIJE SRPSKE I JUGOSLOVENSKE ISTORIJE
AKTUELNO
periodika Politička revija 1/2020 1/2020

Prijavi se za newsletter

ç