Main topic

SERBIA: POLITICAL-LEGAL, CULTURAL AND IDENTITY PROCESSES

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA – MUTUAL IDENTITY OF SERBIAʼS STATEHOOD

Abstract

The work by analyzing and comparing the elements and symbols of the statehood of the Kingdom of Serbia, the Republic of Serbia, the Republika Srpska, and the Republika Srpska Krajina shows that, after the breakup of socialist Yugoslavia, the Republika Srpska and the Republika Srpska Krajina renewed the identity of the Kingdom of Serbia. In this regard, the paper shows that today, both the Republic of Serbia and the Republika Srpska bear the identity of the statehood of Serbia, so it is logical that they be united into a united Serbia.

keywords :

References

  • Antić, Čedomir, i Nenad Kecmanović. 2016. Istorija Republike Srpske. Beograd: Nedeljnik.
  • Bar-Tal, Daniel. 2000. Shared Beliefs in a Society: Social Psychological Analysis. Thousand Oaks–London–New Delhi: Sage.
  • Bojović, Jovan R. 1982. Zakonik knjaza Danila. Titograd: Istorijski institut SR Crne Gore.
  • Bojović, Jovan R. 1989. Podgorička skupština 1918: dokumenta. Gornji Milanovac: Dečje novine.
  • Brekalo, Miljenko. 2012. Ratna monetarna unija SRJ, RS i RSK. Osijek: Svjetla grada.
  • Dimić, Ljubodrag. 2001. Istorija srpske državnosti: Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad: SANU ogranak u Novom Sadu, Beseda, Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga.
  • Dragović, Živko, i Ljubomir A Bakić. 1914. Poznavanje zakona. Cetinje: Državna štamparija.
  • Jovanović, Slobodan. 1936. Država. I tom, Beograd: Geca Kon.
  • Ljušić, Radoš. 2001. Istorija srpske državnosti: Srbija i Crna Gora. Novi Sad: SANU ogranak u Novom Sadu, Beseda, Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga.
  • Markuš, Jovan B. 2007. Grbovi, zastave i himne u istoriji Crne Gore. Cetinje: Svetigora.
  • Narodna skupština Republike Srpske. 2021.30 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Banjaluka: Narodna skupština Republike Srpske.
  • Narodna skupština Republike Srpske. Informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH. 2021. Banjaluka: Narodna skupština Republike Srpske.
  • Nedeljnik. 2016. „Istraživanje: Kako je Republika Srpska dobila ime?ˮ 15. novembar 2016. http://admin.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/istrazivanje-kako-je-republika-srpska-dobila-ime/.
  • Petrović, Nikola I. 1997. Djela, Podgorica: CID.
  • Petrović, Petar II Njegoš 1847. Gorski vijenac, Beč: Slovima č.o.o. Mehitarista, fototipsko izdanje.
  • Preporuka o korišćenju grba, zastave i himne Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 93/2004.
  • Preporuka o korišćenju zastave Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 49/1992.
  • Radio-televizija Srbije. 2008. „Novi simboli Republike Srpskeˮ, 16. jul 2008. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/6177/novi-simboli-republike-srpske.html.
  • Raković, Aleksandar. 2015. Srbi i religijski intervencionizam 1991–2015. Politički aspekti verskih izazova srpskoj državi i crkvi posle raspada Jugoslavije. Beograd: Hrišćanski kulturni centar.
  • Raković, Aleksandar. 2018. „Otcepljenje Crne Gore (2006): novostečena, a ne obnovljena državnost.ˮ Srpska politička misao 60 (2): 195–210. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6022018.11.
  • Raković, Aleksandar. 2019. Crnogorski separatizam. Beograd: Catena mundi.
  • Slobodna Hercegovina. 2020. „Pomoz Bog junaci: Prije 28 godina osnovana je Vojska Republike Srpske.ˮ 12. maj 2020. https://slobodnahercegovina.com/prije-28-godina-je-osnovana-vojska-republike-srpske/.
  • Stamatović, Aleksandar. 2002. Istine i laži o crnogorskoj zastavi. Podgorica: Vijeće narodnih skupština Crne Gore.
  • Stepić, Milomir. 2021. „Geopolitička perspektiva rekonfiguracije postjugoslovenskog prostora.ˮ Nacionalni interes 40 (1): 183–229.doi: https:doi.org/10.22182/ni.4012021.6.
  • Subotić, Momčilo. 2021. „Republika Srpska u borbi za državnost.ˮ Politička revija 70 (4): 105–127. doi: https://doi.org/10.22182/pr.7042021.6.
  • Tanjug. 2008. „Dodik: Sinonim za Republiku Srpsku može da bude samo Zapadna Srbija.ˮ 17. februar 2019. https://rtv.rs/sr_ci/region/dodik-sinonim-za-republiku-srpsku-moze-da-bude-samo-zapadna-srbija_992520.html.
  • Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, „Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavijeˮ, br. 10/1946.
  • Ustav Kraljevine Jugoslavije, „Službene novine Kraljevine Jugoslavijeˮ, br. 200/1931.
  • Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, „Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenacaˮ, br. 142.A/1921.
  • Ustav Narodne Republike Srbije, „Službeni glasnik Narodne Republike Srbijeˮ, br. 3/1947.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 1/1990.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 98/2006.
  • Ustav Republike Srpske Krajine, „Službeni glasnik Republike Srpske Krajineˮ, br. 1/1992.
  • Ustav Republike Srpske, ,,Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, broj 21/92
  • Ustav Savezne Republike Jugoslavije, „Službeni list Savezne Republike Jugoslavijeˮ, br. 1/1992.
  • Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegoviniˮ, br. 3/1992.
  • Ustav za Knjaževinu Crnu Goru. 1905. Cetinje: Državna štamparija.
  • Ustav za Kraljevinu Srbiju, „Srpske novineˮ, br. 127/1903.
  • Ustav za Kraljevinu Srbiju, „Srpske novineˮ, br. 282/1888.
  • Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, br. 19/1992.
  • Ustavnisud.ba. 2007. „XXXVIII plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.ˮ 31. mart 2007. https://www.ustavnisud.ba/sr/xxxviii-plenarna-sjednica.
  • Zakon o amblemu Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, br. 49/2007.
  • Zakon o grbu Savezne Republike Jugoslavije, „Službeni list Savezne Republike Jugoslavijeˮ, br. 66/1993.
  • Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 36/2009.
  • Zakon o narodnijem školama u Kraljevini Crnoj Gori. 1911. Cetinje: Državna štamparija.
  • Zakon o upotrebi grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o upotrebi lika i imena Predsjednika Republike Josipa Broza Tita, „Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavijeˮ, broj 21/1977.
PERIODICS Serbian Political Thought 1/2022 1/2022 УДК 342.1(497.11)(497.6 Republika Srpska) 119-137