Изабери језик:

Зоран Ђуреиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд

периодика

ПОЛИТИКЕ ИЗВОЂЕЊА СОПСТВА У САВРЕМЕНОМ УМРЕЖЕНОМ СВЕТУ

Циљ овог рада је да истражи и опише начин на који се успоставља сопство и реализује његова перформативност у савременом умреженом свету. У раду би се објасниле друштвено-историјске претпоставке успостављања субјекта које доводе до модерног и савременог концепта сопства и његовог извођења. Досадашња објашњења су углавном ишла линијом која није у довољној мери узимала у обзир друштвено-историјски контекст који би обухватао све промене које су настајале у друштву. Теза рада је да су промене које су настале у модерном и савременом свету, а које су обухватале развој, достигнути ниво знања у различитим научним дисциплинама, технолошки напредак итд., односно конвергенцију и комплексност свих оних диспозитива,  тј. апаратуса, који су присутни у овом свету, довели до успостављања субјекта и начина на који се данас реализује његова перформативност. Услед горе наведених друштвених промена својеврстан обрт почетком 20. века значио је померање тежишта од претежно чулног ка мисаоном у модерној и савременој уметности, где догађај почиње да се јавља као централно место у уметничкој пракси, односно он представља својеврстан раскид са уметношћу дела ка уметности догађаја и перформанса. Савремени умрежени свет и његови дискурси који нас окружују у свом пресеку и у својеврсној ризоматској, динамичној и променљивој формацији, нужно нас упућују на то да су успостављање субјекта и извођење сопства једино могући кроз призму нових односа. У том контексту би се сагледало и успостављање субјекта у савременом и сложеном информативно-технолошком времену и начин на који се реализује његова перформативност.

ç