Изабери језик:

Вјера Мујовић Прајс

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникацију, Универзитет Сингидунум

периодика

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И УЛОГА УМЕТНИКА У ПРОМЕНИ ИМИЏА СРБИЈЕ

Предмет овог рада односи се на значај културне дипломатије и улогу уметника у промени имиџа Републике Србије. Основни циљ истраживања у овом раду је био да се утврде ставови наших истакнутих уметника који гостују у иностранству о утицају културне дипломатије на промену имиџа Републике Србије у свету. Независна варијабла је дефинисана као „утицај активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших истакнутих уметника са програмима из области културе у иностранству на промену имиџа Републике Србије у свету”. Зависна варијабла је одређена као „процена истакнутих српских уметника о квалитету активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших уметника са програмима из области културе у иностранству на имиџ Републике Србије у свету”. У истраживању је коришћена дескриптивна survey research метода, а прикупљање података је спроведено анкетирањем, помоћу Упитника за уметнике на пригодном узорку од 100 истакнутих српских уметника. Статистичка обрада података је урађена применом дескриптивне анализе процене квалитета активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших истакнутих уметника у иностранству са програмима из области културе, на узорку од 25 манифестних варијабли (питања, индикатора). Закључено је да је улога уметника од великог значаја у културној дипломатији, те тако и у промени имиџа Србије.

ç