Изабери језик:

Велимир Матковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд

периодика

УСПОСТАВЉАЊЕ НЕЗАВИСНОГ КОНТРОЛНОГ ТЕЛА: ОДНОС СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Корупција представља претњу демократији и владавини права, јер угрожава стабилност демократских институција, негативно утиче на економски развој и умањује морална начела друштва. Политичка корупција може бити усмерена на корумпирање појединца или имати облик институционалне корупције која корумпира институцију без да њени чланови буду корумпирани. Финансирање политичких партија посебно је осетљиво на политичку корупцију. Антикоруптивне мере се примењују на финансирање политичких партија, изборни процес и доношење одлука, успостављањем одговарајућег правног оквира, транспарентношћу и надзором над применом антикоруптивних мера. По анализи садржаја законских текстова може се закључити да Република Србија примењује мере за борбу против корупције, посебно у оном делу који се односи на финансирање политичких партија, што је неопходно за приступ Европској унији. Формирана је Агенција за борбу против корупције која има превентивну, контролну и едукативну улогу али нема истражна овлашћења, за разлику од Државне ревизорске институције и тужилаштва који имају ова овлашћења. У борби против политичке корупције неопходна је и проактивна улога тужилаштва, а сви носиоци јавних овлашћења који су укључени у борбу против корупције треба да се понашају у складу са начелима владавине права, одговорности, свеобухватности примене антикоруптивних мера и нулте толеранције на корупцију.

ç