Изабери језик:

Радоје Брковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу

периодика

ОСОБИНЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА КОД ПОНИШТАЈА РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ

Спор ради поништаја решења о отказу представља један од индивидуалних радних спорова који је најчешћи у судској пракси. У нашем праву спорови из радних односа решавају се према општим правилима парничног поступка уз извесне специфичности које су прописане у посебној глави закона који уређује парнични поступак. Рад пред нама има за циљ да покаже колико су правила парничног поступка у овим споровима особена, да ли су довољна и делотворна за заштиту права у овим случајевима. Зато ће бити приказан пут правне заштите од подношења тужбе до закључења главне расправе са посебним освртом на ток поступка. Анализа приказаног поступка кроз законска решења и постојећу судску праксу показаће да су општа правила парничног поступка применљива на радне спорове, али да је највећи проблем њихова (не)делотворност.

ç