Изабери језик:

Нада Шарац

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Републички завод за социјалну заштиту, Београд

периодика

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ УКЉУЧЕНЕ У ЖИВОТ И/ИЛИ РАД НА УЛИЦИ И ДЕЦЕ У РИЗИКУ

Комплексност феномена деце која живе и/или раде на улици или су у ризику, услед интеракције њихових индивидуалних карактеристика и одрастања у отежавајућем социјалном окружењу, захтева мултидисиплинарност, интерресорни и интегративни приступ. Поред индивидуалног рада са децом, подршка породицама представља један од кључних корака у побољшању услова живота и креирању предуслова за увођење позитивне и одрживе промене у животима ове деце. Циљ овог рада је представљање програма подршке породицама деце укључене у живот и рад на улици, који је креирала група ауторки из Србије и који се од 2017. године примењује у дневним центрима у Босни и Херцеговини и Црној Гори. Програм је креиран на основу опсежне анализе већег броја постојећих програма подршке породици на глобалном нивоу, као и праксе и потреба дневних центара намењених деци укљученој у живот и рад на улици и деци у ризику у региону. Основни принципи на којима је програм заснован су центрираности на дете, фокусираности на породицу и укључености у заједницу, као и усмереност на снаге и резилијентност детета и породице. Оснаживање родитеља како би боље одговорили на потребе детета представља кључни циљ програма и подразумева подршку развоју знања и вештина родитеља у три важне области: лична резилијентност, родитељска компетентност и социјална повезаност. Програм промовише структуриран, али флексибилан приступ усмерен потребама конкретне породице, а струкрутираност програма огледа се његовој временској ограничености и јасно дефинисаним фазама, од мобилизације и мотивисања породица, преко процене и планирања, промене у понашању, до генерализације као финалне фазе у којој се ради на одрживости постигнуте промене.

ç