Изабери језик:

Мишко Шуваковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

De Re МЕДИЈИ : ПОЛИТИКА МЕДИЈА

Намера ми је да дијаграмски поставим једну могућу потенцијалну теорију De-Re медија лоцирану у савремености глобалних еколошких, економских, ратних и, свакако, класних криза. Разматрана је пиосебна ситуација трансформације „слике света“ у „догађај света“, другим речима, начињен је обрт од приказивања света до извођења света или извођења у свету. Постављена је расправа о средствима медијског рада, производње и деловања, тј. о инструментима и њиховим конструктивним функцијама. Анализиран је контекст медијског рада, производње и деловања посредством модела диспозитива/апаратуса. Реинтерпретирана је из „аграрне науке“ и „ратне терминологије“ теорија ројева те примењна на нови појам медијума/медија. Преузета је и примењена традиционална и модерна расправа разлике De Dicto и De Re судова. Постављена је теорија De Re медија у односу на концепте медијума и медија, постмедијума и постмедија, дигиталних и постдигиталних медија.

периодика

ЕПИСТЕМОЛОШКА ПИТАЊА О ФИЛОЗОФИЈИ, ТЕОРИЈИ И ПОЛИТИЦИ У ГРАНИЧНИМ ЗОНАМА МОДЕРНОСТИ, ПОСТМОДЕРНЕ И САВРЕМЕНОСТИ

У овом тексту аутор нуди расправу историјских контрадикција између три формације: (а) западне модерности 20. века, (б) кризе модернизма са појавама културалних формата постмодерне, и (ц) времена после постмодерне тј. појаве глобалне и транзицијске савремености. Појаву постмодерне идентификује са кризом и довршетком хладноратовске поделе света на два, пре свега, политичка блока. Модерност види као поље хомогених и хегемоних модела друштва, политике, културе и уметности. Постмодерну види као кризу метаполитике, те прелазак са друштвеног детермнинисања облика живота на културалне модалитете облика живота. Прелазак са политике на културалне праксе је препознат као обрт од политике у управљање (policy) у култури. Појам политике се мења у функционалном смислу од политике антагонизма у по­литику разлике идентитета (расних, националних, родних, генерацијских, географских, економских). Повратак политици је назначен као одговор на неуспех политике разлика и мултикултурализма, тј. постполитичког предочавања неконфликтног света.

ç