Изабери језик:

Мирослава Глигорић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности, Универзитет у Београду

периодика

МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ

У раду је анализиран феномен вршњачког насиља као саставног дела живота деце у школама, с посебним освртом на мере превенције и начине спречавања вршњачког насиља сагледаних из различитих углова у циљу заустављања истог.

Испољавање насилничког понашања код деце је праћено чињеницом да је оно у извесним облицима заједничко свим друштвима и културама у свету. Пажња друштва, медија и научне јавности за проблем вршњачког насиља постаје израженија откако је школа постала место његовог испољавања.

У оквиру излагања о факторима ризика за појаву вршњачког насиља, у раду су представљени неки од најуочљивијих фактора, али и они који могу умањити потенцијално насиље или га пак спречити. Стога је неопходно узети у обзир и друштвене чињенице које су довеле до повећања његове учесталости.

Предмет истраживања овога рада су мере у циљу спречавања вршњачког насиља, а методе које се примењују у раду су научно дескриптивна, анализа садржаја и компаративни метод. Циљ рада је да се анализом бројних предлога и начина спречавања вршњачког насиља добијених из различитих извора, почев од наставника, психолога, преко Министарства просвете до родитеља и ученика, дође до одређених ставова, као дела закључних разматрања, који би могли да допринесу борби против овог нарастајућег проблема.

Проблем вршњачког насиља није довољно решавати саветима, који свакако јесу од помоћи у стварању културе ненасиља у школама. Бројне предлоге и начине спречавања вршњачког насиља сагледане из различитих углова потребно је одабрати према критеријумима корисности и етичности и потом их уградити у друштвени амбијент у коме ученици одрастају. Тек тада можемо очекивати да превентивне, као и мере интервенције буду делотворне у погледу сузбијања и заустављања вршњачког насиља.

ç