Изабери језик:

Милош Д. Живковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду.

периодика

ПРЕДБЕЛЕЖБА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Правна сигурност у промету непокретности једна је од економски и социјално најважнијих аспеката правне сигурности у грађанском праву. Србија се, упркос значајним инвестицијама у пројекте чији је циљ постизање правне сигурности у овој области, не може похвалити високим степеном правне сигурности у промету непокретности. Увођење јавног бележништва, чији је један од задатака управо повећање степена правне сигурности у правном промету, оголило је све недостатке постојећег правног оквира промета непокретности у Србији, и наметнуло је потребу да се поново промисле неки од традиционалних и запостављених института у овој области. Један од таквих института, који је и у земљама бивше Југославије доживео ренесансу увођењем јавног бележништва, јесте предбележба. Сврха предбележбе је обезбеђење првенства предбележеном стицаоцу права, тако да у тренутку исплате купопродајне цене не постоји никакав ризик да купац неће постати власник непокретности коју купује. Ипак, да би остварила ову сврху, предбележба мора да буде уређена на одговарајући начин. Прописи о катастру непокретности садрже непотпуно и неодговарајуће уређење предбележбе, које онемогућава њену примену у пракси. Отуд је неопходно изменити правила о предбележби и вратити их класичним решењима, чиме би се на системски усаглашен начин омогућило повећање степена правне сигурности у промету непокретности у Србији.

ç