Изабери језик:

Јелена Костић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за упоредно право, Београд

периодика

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА У СУЗБИЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА И КОРУПЦИЈЕ

Током 2016. године, измењен је и допуњен Кривични законик. Највише измена извршено је у погледу кривичних дела против привреде. С обзиром на то да се она могу сврстати у економски (финансијски) криминалитет, за њихово откривање и доказивање неопходно је поседовање и неких додатних ванкривичних знања. У откривању дела економског карактера осим органа формалне социјалне контроле учествују и неке друге институције. Тако нпр. у откривању кривичних дела на штету јавних средстава учествује и врховна ревизорска институција, а у откривању кривичног дела прање новца, надлежне банке или друштва за осигурање. Докази које ти органи прибаве у свом раду од кључног су значаја за благовремено доказивање постојања кривичног дела и изрицање адекватне санкције њиховим извршиоцима. Због тога је током 2016. године донет нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Тим Законом су уведени нови институти кривичног права: финансијски форензичари, службеници за везу и ударне групе. С обзиром на чињеницу да такве категорије нису препознате као субјекти кривичног поступка у постојећем Законику о кривичном поступку и да представљају новину у нашем кривичном законодавству, применом догматског и нормативно правног метода ауторке указују на потребу унапређења, законске и подзаконске регулативе у циљу омогућавања ефикасне примене тих института у пракси.

ç