Изабери језик:

Ивица Лазовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд

периодика

СПЕЦИФИЧНОСТИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ - ОСВРТ НА РЕПУБЛИКЕ СФРЈ У ЕУ

Предмет овог рада је анализа организовања заједничког система државне управе у Европској унији и постојању заједничких општих правила у тој области, као и подсистема управљања људским ресурсима. Анализом система националних државних управа, долази се до закључка да су они толико различити међусобно, да их је јако тешко поредити. Ипак, постоји скуп начела и минималних стандарда којима се одређује организација, делатност и функционисање органа државне управе на основама комунитарног права. Те сличности познате као европски административни принципи су предмет анализе у овом раду. Посебна пажња се посвећује анализи система државних управа и управљања људским ресурсима у земљама насталим из бивше заједничке државе СФРЈ које су чланице Уније, а имајући у виду заједничку политичко-правну прошлост и све сличности. Анализирају се системи државне управе и управљања људским ресурсима у Словенији и Хрватској. Кроз анализу организације државних управа и управљања људским ресурсима, проналазимо велики број сличности које се огледају у политичкој организацији ове две републике, нормативном уређивању државне управе, кадровском организовању, прописаним правима и дужностима, као и награђивању људских ресурса у државној управи. Оба система прати сличан начин обучавања државних службеника, оцењивања и напредовања. Ипак, постоје и разлике али и процеси сталног редефинисања система.

периодика

ИМА ЛИ СИНДИКАТА МЕЂУ ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА: АНАЛИЗА ПРИСУСТВА СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ У СРБИЈИ

У раду се анализира присуство синдикалног организовања међу државним службеницима у државној управи у Републици Србији. Запослени се у управи организују на различите начине, међутим улога и значај синдикалног организовања је јако важна за сва демократска друштва. Прави се кратак осврт на развој синдикализма и посебно на развој синдикализма на простору Србије. Тај развој је био динамичан и у складу са глобалним трендовима, али уз многе специфичности посебно у периоду након Другог светског рата и изградње реалног социјализма. Полазећи од заједничке политичке и правне прошлости, у раду се анализира улога и значај синдиката у земљама бивше Југославије. Прави се преглед правног оквира којим је одређено синдикално организовање и деловање у Републици Србији, пре свега кроз радно законодавство у погледу дефинисања основних појмова. Посебна целина је посвећена испитивању и анализи присуства синдиката у државној управи Републике Србије у ужем смислу, односно у министарствима и посебним организацијама. Такође се анализира и место и улога репрезентативних синдиката у погледу колективног преговарања и њиховог доприноса у доношењу посебних колективних уговора који се примењују на државне службенике у радном односу у министарствима, посебним организацијама и службама владе. Поред анализе прописа и остваривања присуства и улоге синдиката, рад се базира и на конкретном истраживању присуства синдиката у државној управи. Научни циљ истраживања је био да се поред утврђивања синдикалног присуства у државној управи утврди и улога, значај синдикалног деловања и нормативни оквир. У истраживању су примењиване методе испитивања, анализе садржаја, метода индукције и дедукције, а као технике испитивања су коришћени интервју и анкета.

ç