Изабери језик:

Драган Гостовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије.

периодика

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И ЈАВНА ПОЛИТИКА

Основни циљ овог чланка је боље разумевање појма социјалног капитала и сагледавање његовог места у академском пољу и јавној политици. Социјални капитал чине елементи друштвене структуре као што су мреже, норме, вредности и поверење, који омогућавају сарадњу и деловање различитих субјеката ради узајамне користи. Општи ниво социјалног капитала у развијеним западним демократијама значајно је виши од нивоа у посткомунистичким државама. У Србији постоји низак општи ниво социјалног капитала, што се посебно огледа у индикаторима који указују на низак ниво поверења, скромно учешће у грађанским удружењима и висок ниво корупције. Потребно је да креатори јавних политика боље разумеју виталан значај социјалног капитала јер он може битно да допринесе благостању друштвене заједнице.

периодика

ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Изборни систем је релативно конзистентан и систематизован скуп правила, принципа и институција ко­јима се регулишу избори. Изборни систем је начин на који је обликован и уређен изборни процес у неком политичком систему. Главни елементи изборног систе­ма су: бирачко право, бирачки списак, изборни органи, изборне јединице, кандидовање и изборна кампања, гласање, расподела мандата, престанак мандата, финансирање избора и заштита права у току избора. Кључну фазу изборног поступка представља расподе­ла мандата према резултатима избора. Постоје два начина расподеле мандата: већински и пропорционални систем. У неким земљама се примењује и мешовити систем, који је комбинација наведена два система. Већински систем је погоднији за образовање парламентарне већине, а пропорционални систем више одговара идеалу правде.

ç