Изабери језик:

Дејан Бурсаћ

Искуство

Институт за политичке студије

2013-

Саветник

Народна скупштина Републике Србије

2010-2012

Едукација

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Докторант

2019

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Мастер студије

2012

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Дипломске студије

2010

Дејан Бурсаћ је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Политика националне безбедности. Истражује области политичког система Србије, изборних система и политичких партија земаља у транзицији, а радове на ту тему је објављивао у домаћим научним часописима и страним зборницима (Lucian Blaga University of Sibiu). Усавршавао се на Програму развоја лидерства (Leadership Development Programme, European Fund for the Balkans & College of Europe, 2012/2013). Алумниста је Мреже школа политичких студија Савета Европе (Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe, Strasbourg) и члан Bosch Alumni Network. Expert survey on party ideology in former socialist countries Expert survey on party ideology database

периодика

ИДЕОЛОГИЈА ВЛАДАЈУЋИХ СТРАНАКА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ЕКСПЕРТСКА АНКЕТА

Овај рад је настао као део докторског истраживања аутора, испуњавајући потребу са којом се сусрећу многи политиколози, али и други истраживачи: како правилно класификовати политичке партије по идеолошком кључу, у овом случају на једнодимензионалном политичком простору левице и деснице. Бројна истраживања и радови који се баве проучавањима ефеката политичких партија на разне друштвене, политичке и социоекономске појаве имају потребу за приступом таквој бази података. Будући да је аутор извео управо такву категоризацију на основу детаљно спроведене експертске анкете у шеснаест бивших социјалистичких земаља Централне и Источне Европе од првих вишестраначких избора до данас, у овом раду биће приказани не само налази тог подухвата – који стоје у служби будућим истраживачима ових феномена, како би им подстакли и олакшали истраживачки рад; већ и методологија креације експертске анкете, као и специфични изазови у вези са спровођењем исте, што такође може бити од користи академској заједници. Аутор ће се укратко осврнути и на предности и мане метода експертске анкете у служби емпиријских истраживања, методе контроле могуће грешке, и на крају – збирно ће представити резултате анкете.

периодика

ЛЕКЦИЈЕ О СМРТИ ДЕМОКРАТИЈЕ

Приказ књиге : Benjamin Carter Hett, The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power, William Heinemann, London, 2018, p. 280.

периодика

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Приказ књиге : Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993, 280 p.

периодика

ОДНОС ПАРЛАМЕНТА И НЕЗАВИСНИХ ТЕЛА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независна регулаторна тела су релативно нова појава у правном и политичком систему Републике Србије, а ипак су за кратко време успела да се наметну као важан механизам у процесу контроле извршне власти. Рад настоји да испита настанак, развој и специфич­ности ових тела у Србији, као и њихов однос са На­родном скупштином. Кроз анализу нормативног оквира, али и праксе досадашњег функционисања четири независна тела (Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције), аутор тежи да утврди да ли понуђени механизми задовољавају потребе грађана; какав је однос парламента и независних тела; и који су проблеми у њиховом раду. Аутор предлаже потенцијална решења за проблеме који погађају независне институције; поред мањкавости у законском оквиру, осврнуо се и на техничке препреке, као и на политичке препреке које се манифестују на различите начине: од потпуног занемаривања ових институција од стране владе и парламента, па до намерне опструкције и директних притисака. Циљ рада стога није само да укаже на природу односа скупштине и независних тела, већ да ангажовано приступи побољшању општег друштвено политичког контекста у коме се данас развија демократија у Србији.

 

периодика

ЈУГОСЛАВИЈА И САВЕТ ЕВРОПЕ 1980 - 2003

Приказ књиге: Ратомир Миликић, Југославија и Савет Европе 1980 — 2003: Југославија и Парламентарна скупштина Савета Европе од Титове смрти до нове државе, Службени гласник, Институт за савремену историју, Београд, 2012, 251 стр.

периодика

ЈУЖНИ ТОК И АЛТЕРНАТИВНИ ПУТЕВИ СНАБДЕВАЊА ЕНЕРГЕНТИМА НА БАЛКАНУ

Рад настоји да прикаже и анализира конкурентске пројекте цевовода на Балканском полуострву, те да их стави у контекст идентификованих и супротстављених енергетских стратегија Европске уније и Русије. Све веће значење енергетске безбедности, потребе диверзификације снабдевања, нове руте за снабдевање великих потрошача у централној и западној Европи и нови замах Русије као „енергетског гиганта“, те стратешка позиција Балкана између великих изворишта фосилних горива и великих тржишта, дају наговештај енергетске трке, која се већ одвија између кључних играча у овој области. Рад садржи преглед и анализу реализованих и планираних гасовода и нафтовода у овом делу Европе, те изводи закључке о значају енергетске трке за Србију, али и Балкан као транзитни регион у целини.

периодика

НЕООСМАНИЗАМ

Приказ књиге: Дарко Танасковић, Неоосманизам: Повратак Турске на Балкан – друго допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2011, 164 стр.

 

периодика

ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА ЧЛАНСТВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?

Константно продубљивање и проширивање надлежности Европске уније у последњим деценијама довело је концепт европске интеграције у колизију са неким од класичних обележја суверене државе. Овај тренд је нарочито видљив у спољној политици и безбедности, сферама у којима је држава традиционално доминантан актер. ЕУ је нарочито повећала овлашћења и сарадњу чланица у области спољне политике, међународних односа, те заједничке одбране и безбедности након усвајања Лисабонског споразума 2009. године. Рад настоји да истражи какав утицај ове промене имају на војно неутралне чланице ЕУ. Такође, истражићемо и да ли ЕУ својим политикама утиче на измену доктрине неутралности појединих чланица, али и на промену целокупног концепта неутралности. Коначно, осврнућемо се и на Србију, те испитати спојивост статуса неутралности и статуса кандидата за чланство у Европској унији.

периодика

О КИНИ

Приказ књиге: Henry Kissinger, On China, Penguin Books, London, 2011, p. 604.

периодика

ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И РЕАЛНОСТИ: ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ

Приказ књиге: Дијана Вукомановић, Идеологија политичких партија у Србији и Црној Гори крајем ХХ века, Институт за политичке студије, 2011, 448 стр.

периодика

У ПОТРАЗИ ЗА СРПСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ИНТЕРЕСОМ

Приказ књиге: Миломир Степић, Косово и Метохија: Постмодерни геополитички експеримент, Београд, Институт за политичке студије, 2012.

периодика

У ПОТРАЗИ ЗА ПРАВОМ НАУКОМ

Осврт на Поперову „Логику научног открића“.

периодика

ВЕТО ИГРАЧИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Настојање аутора је да утврди који вето играчи се могу јавити током процеса доношења одлука, пре свега законодавног процеса, у Републици Србији. У складу с тим, аутор истражује констелацију вето играча у актуелној институционалној и партијској поставци, која је значајно измењена након избора у марту 2014. године. Број вето играча, њихове унутрашње карактеристике и међусобни односи утврђују се на основу приступа Џорџа Цебелиса, америчког политиколога, који је теорију вето играча увео у главни ток политичких наука. Цебелис истражује утицај вето играча на легислативни статус кво, односно на стабилност политика, што је независна варијабла која може бити веома занимљива у контексту транзиционих држава, у којима су промене закона често неопходне – како због унутрашњих захтева друштва, тако и због међународно прихваћених обавеза.

периодика

ПОЈАМ ПОМИРЕЊА: ДЕФИНИЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ И ПРОБЛЕМИ

У теорији мировних студија можемо пронаћи више дефиниција помирења, које су у великој мери комплементарне, те стога овај појам није тешко дефинисати. Тешкоће се јављају накнадно, при покушајима операционализације помирења као концепта, посебно код одређивања његовог садржаја, елемената и исхода у различитим околностима. Овај рад настоји да представи теорије о помирењу, али и да испита шта се под тим одређењем подразумева у дефиницијама различитих аутора. Објаснићемо основне појмове и елементе који чине процес помирења, навешћемо најчешће теоријске приступе, али и истражити неке спорне аспекте – нарочито када се ради о дистинкцији између помирења након унутрашњих и међународних сукоба. Рад посебно обраћа пажњу на дело Луиса Крајсберга (енг. Louis Kriesberg), једног од најзначајнијих теоретичара помирења, али не занемарује ни друге важне ауторе.

периодика

ПАРТИЈСКА ПОЛИТИКА У МОДЕРНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА

Приказ књиге: Kenneth Benoit, Michael Laver, Party Policy in Modern Democracies, Routledge, London, 2006, pp. 300.

периодика

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА КАО ОБЛИК ОСТВАРИВАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У раду ћемо истражити нормативни оквир, начине формирања и основне постулате функционисања посланичких група пријатељства у оквиру Народне скупштине Републике Србије. Иако дуго присутан у нашем парламентарном животу, и иако је у последњих неколико сазива формиран значајан број група пријатељства у чијем раду, макар формално, учествује несразмерно велики број посланика, стиче се утисак да овај механизам парламентарне дипломатије често не испуњава своју основну сврху остваривања и побољшања односа са другим парламентима и страним државама. Примарно, тема посланичких група пријатељства и уопште парламентарне дипломатије у Србији је оптерећена оптужбама о ангажману посланика из личног интереса, било да се ради о демонстрацији спољнополитичких преференција зарад материјалне или политичке користи, или да се ради о тзв. „парламентарном туризму“. Иако не можемо судити о личним мотивима чланова парламента, можемо анализирати неколико параметара на основу којих ћемо оценити рад група пријатељства: пре свега, ради се о нормативном оквиру њиховог рада (који ћемо компарирати са карактеристичним парламентима из региона и Европе); квантитативним подацима учешћа у раду посланичких група у оквиру Народне скупштине; и коначно, о резултатима оваквог ангажмана.

периодика

РАЗЛОЗИ И ПРЕДУСЛОВИ УКЉУЧЕЊА ПАРЛАМЕНТА У ПРОЦЕС ПОМИРЕЊА

Парламент заузима централно место у политичком систему сваке макар формално демократске државе. Као законодавно, представничко и надзорно тело, парламент наступа као медијатор између супротстављених друштвених интереса. Већ у овој, уопштеној дефиницији, назире се његова улога у процесу решавања конфликата. Ово тело има посебан значај у постконфликтним друштвима, где представља инклузивни форум у коме се одржава национални дијалог који усмерава изградњу одрживог мира. У овом раду, аутор ће настојати да испита да ли и на који начин парламент може да буде актер у процесу помирења, с обзиром на природу ове институције и њено место у политичким и правним системима одређених држава; али и с обзиром на специфични постконфликтни контекст. Такође, кроз рад ћемо истражити и који то конкретни фактори условљавају успешну улогу парламента у процесу помирења, као и то да ли помирење уопште може бити успешно без учешћа парламента. Настојаћемо да на основу прегледа теоријских радова, али и компаративне анализе деловања различитих парламената у постконфликтном периоду, објаснимо улогу коју ова институција може имати током помирења.

периодика

ЗАШТО НАЦИЈЕ ПРОПАДАЈУ

Приказ књиге: Daron Acemoglu, James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Profile Books, London, 2013, p. 529.

периодика

БЛИСКИ ИСТОК, КРАТКО И ЈАСНО

Приказ књиге: Немања Старовић, Блиски исток, кратко и јасно, Српска реч, Београд, 2014, стр. 223..

ç