Изабери језик:

Андреа Матијевић

Искуство

Демонстратор на предмету Политичко понашање

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

2017-

Едукација

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Докторант

2019-

Економски факултет Универзитета у Београду

Мастер студије

2018-

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Мастер студије

2019

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Дипломске студије

2018

Андреа Матијевић је научни истраживач – приправник у Институту за политичке студије и секретар научног часописа ,,Политичка ревија". Бави се темама из области међународне политике, међународних економских односа и политичке економије, али и истраживањима у областима социјалне психологије и психологије политичког понашања.

периодика

ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ОДНОСА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Друштвене вредности као психолошка категорија представљају основу за предвиђање понашања појединаца и циљева којима они стреме. Стога су вредности важне и за анализу и предвиђање различитих врста политичког понашања, укључујући и креирање ставова о важним друштвеним питањима. Циљ овог рада јесте утврђивање значаја система вредности појединаца за њихове ставове о односу Србије и Европске уније. Аутори су анализирали податке из Србије прикупљене у оквиру истраживања које је део ширег европског истраживачког пројекта о социјалним репрезентацијама на узорку који је обухватио 123 испитаника. Вредности су испитиване кроз парове тако што се од испитаника захтевало да одреде своје место на континууму опозитних вредности (нпр. слобода – сигурност). Такође, испитиван је и степен националне идентификације и идентификације са Европом, као и степен развијености конструктивног патриотизма. Вредности су корелиране са ставом испитаника према ЕУ уопште и показало се да је овај став највише повезан са поштовањем међународних обавеза (.46) и правима жена (.43), насупрот националном самоопредељењу и ауторитету мушкараца. Вредности су повезиване и са опажањем природе односа Србије и ЕУ, која је утврђивана преко седам парова потенцијално перципираних односа (нпр. потчињеност – доминација). Резултати добијени регресионом анализом показују да испитиване вредности објашњавају немалих 35% варијансе става према ЕУ, као и да имају значајну улогу у објашњавању низа односа Србије и ЕУ. Тиме овај рад иде у прилог гледиштима да однос грађана према ЕУ иако не мора бити потпуно рационалан, никако није без вредносне, рационалне основе.

ç