Изабери језик:

Александра З. Илић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности, Универзитет у Београду.

периодика

ЗНАЧАЈ ДИСКУРСА У РАЗУМЕВАЊУ МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

У раду аутор разматра проблематику дискурса у контексту медијског приказивања криминалитета а нарочито у циљу бољег разумевања феномена моралне панике. Најпре су анализирани почеци бављења дискурсом и појам дискурса. У том смислу посебна пажња је посвећена анализи схватања о дискурсу које је изложио француски филозоф Мишел Фуко. Аутор истиче да се дискурс може анализирати на више начина. Један од њих јесте семиотичка анализа која подразумева утврђивање денотативног и конотативног значења садржаја. У медијском приказивању криминалитета нарочито су присутни дискурси доминантних друштвених група. Истовремено могу постојати и донекле самостални медијски дискурси чија се особеност заснива на правилима израде медијских извештаја. У сфери формалне социјалне контроле доминира полицијски дискурс који може доћи у колизију са самосталним медијским дискурсом. Почеци моралне панике обележени су дискурсом који се углавном базирао на концепту „народних демона“ (folk devils). Такав дискурс је стављао жртве у други план, за разлику од савременог дискурса који истиче да свако може да постане жртва. Имајући све то у виду, аутор истиче да би модеран приступ моралној паници, који узима у обзир анализу дискурса у медијском извештавању о криминалитету, требало сагледати у светлу концепта друштва ризика. На крају рада, у складу са Фукоовом идејом о јединствености и индивидуалности сваког појединачног дискурса, аутор истиче значај таквог приступа и у проучавању моралне панике.

ç