Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА ИНСТИТУТА ФОРЕНЗИКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Сажетак

Јавне набавке представљају веома значајан процес трансакција роба, добара и услуга као и новца у пословању привредних субјеката, због чега ова област  представља погодно тло за различите видове злоупотреба, пре свега за коруптивна кривична дела. С друге стране, чињеница да се преварне шеме у области јавних набавки врше на вешт и прикривен начин, да еволуирају, мењају се и прилагођавају савременим условима, захтева предузимање сложених активности са циљем да се препознају фактори ризика, уоче симптоми незаконитости, процене последице и проуче најважнији облици, трендови и технике извршења криминалних радњи у овој области. Имајући у виду наведено, циљ рада је да укаже на значај откривања и спречавања корупције и других видова злоупотреба у области  јавних набавки путем стављања тежишта на системе интерних и екстерних контрола као важног алата у спречавању настанка криминалних радњи. У том погледу, посебно је наглашена улога Државне ревизорске институције у контроли регуларности јавних набавки. Такође, тешкоће у откривању и доказивању криминалних радњи у овој области условљавају потребу да се из спектра форензичких дисциплина развију специфичне методе и технике њиховог откривања и идентификовања. У вези са тим, посебна пажња посвећена је разматрању идеје увођења института „Форензика јавних набавки“ што подразумева употребу различитих знања, метода и средстава у циљу расветљавања корупције и других криминалних радњи које се врше у овој области, а све имајући у виду да су јавне набавке развојно питање од великог значаја за сваку земљу и да је смањивање нерегуларности у систему јавних набавки један од стратешких циљева реформе јавних набавки у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  • Алексић, М., Ревизија и контрола. Факултет пословне економије, Бања Лука, 2012.
  • Јовановић, П., Транспарентност и  спољна контрола процеса јавних набавки у Србији, доступно на:
  • http://www.antikorupcijasavet.gov.rs/Storage/Global/Documents/9-Predrag-Jovanovic-srp.pdf
  • Милосављевић, З., Непримерено богаћење и корупција у Србији, Политичка ревија, бр. 2., Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  • Виторовић, Б, Ризици у ревизији са посебним освртом на међународни стандард ревизије – оцене ризика и интерна контрола, ДСТ, Београд, 2000.
  • Петковић, А., Форензичка ревизија – Криминалне радње у финансијским извештајима. Нови Сад, Пролетер АД Бечеј, 2010-
  • Петровић, П., Ђокић, К., Ерцег, В., Ђан, А., Приручник за грађанску процену сврсисходности утрошка средстава у систему безбедности, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2016.
  • Поповић, С., Мијић, Р., Грубљешић, Ж., Интерна контрола и интерна ревизија у функцији менаџмента, Школа бизниса, бр. 1., 2014.
  • Прокопијевић, М., Јавне набавке и рад тужилаштва, у публикацији „Уређене јавне набавке за мање корупције у Србији“, Топлички центар за демократију и људска права, Прокупље, 2013.
  • Rabrenovic, A., Financial Accontability as a condition for EU membership, The Institute of Comparative Law, Belgrade, 2009.
  • Синановић, Б., Вучковић, Б., Божовић, В., Гавриловић, И., Лаличић, Л., Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје – практикум за припаднике правосуђа и полиције, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2016.
  • Тањевић, Н., Шпилер М., Кључни ризици за корупцију у јавним набавкама и противмере у правном оквиру Републике Србије, Безбедност бр. 2., 2016.
  • Тањевић, Н., Шпилер, М., Форензика јавних набавки – Проблем корупције у јавним набавкама, Висока текстилна струковна школа за дизјан, технологију и менадзмент, Београд, 2017.
  • Тањевић, Н., Привредни криминал у условима економске транзиције, Институт за упоредно право, Бепград, 2012.
  • Тањевић, Н., Улога и значај етичких стандарда запослених у јавној управи и смањење корупције, Трендови у пословању, вол. 4, бр. 1., Крушевац, 2016.
  • Тањевић, Н., Применљивост концепта криминалитета „белог оковратника“ у савременим условима, Социјална мисао, вол 17, бр. 4., 2010.
  • Државна ревизорска институција, Извештај о раду за 2015. годину, доступно на: http://www.dri.rs/
  • Управа за јавне набавке, Извешај о јавним набавкама у РС за период 1.1.2015.-31.12.2015., доступно на: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji ujn/
периодика Администрација и јавне политике 2/2018 2/2018 УДК 343.352:351.712.2 17-38
ç