Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА УСЛУГОМ КЛУБА ЗА СТАРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Сажетак

Услуга клуба за старе није препозната у Закону о социјалној заштити, међутим он оставља могућност за обављање свих оних делатности које нису изричито предвиђене законом, а које поспешују услуге у оквиру система социјалне заштите. Таква могућност је искоришћена када је у питању услуга клуба за старе, па се тако на територији Града Београда она пружа у 27 објеката за око 7500 корисника у оквиру радне јединице Геронтолошког центра Београд.У оквиру услуге клуба, пружају се додатне услуге које су за потребе овог истраживања дефинисане као услуге у ужем смислу. У првом делу рада сачињен је осврт на правни оквир који регулише функционисање клубова за старе на територији Града Београда, а затим су описани и анализирани основни елементи овог концепта. У централном делу рада приказани су резултати задовољства корисника услуге клуба за старе на територији Града Београда. Основни закључци указују на то да сукорисници услуге клуба за старе задовољни квалитетом пружене услуге и оним што њено коришћење за њих значи. Ипак, издвајају се сегменти који захтевају преиспитивање ради унапређења и подизања квалитета услуге на виши ниво.

кључне речи:

Референце

  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр.  24/2011
  • Правилник о раду П.Ј. „Дневни центри и клубови“, Геронтолошки центар Београд, 2001.
  • Одлука о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист Града Београда, бр.55-02, 2011.
  • Правилник о коришћењу дневних услуга у заједници, Геронтолошки центар Београд, 2013.
  • Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности корисника, Службени гласник РС, бр.  36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 – др. закон и 115/2005.
  • Dirk Jarre, making Choices for a Society of All Ages – A White Paper with Recommendations for Decision Makers, European Commission, Brussels, 2016.
  • Rori Linč, Praksa socijalnog rada sa starima – pozitivni pristup centriran ka osobi, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2016.
периодика Социјална политика 1/2019 1/2019 УДК 364.65-053.9(497.11) 73-101
ç