Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И У МАЂАРСКОЈ

Сажетак

У овом раду аутор посвећује пажњу процесима приватизације токомм транзиционог периода у Србији и Мађарској. Тачније, пореди процесе приватизације у овим двема земљама са приближно истом територијом, популацијом, привредном снагом користећи компаративну анализзу докумената који су регулисали процес приватизације у кључним сегментима или још увек стварноо или потенцијално утичу на даљу приватизацију државне и друштвене својине. Аутор је посебно кориистио и квантитативне методе како би обрадио одређен податке од стране Европске банке за обнову и развој у овом контексту. Док у српском случају, аутор анализира приватизацију испитујући консекутивносве владе након 2000. до данашњег дана, у мађарском случају анализу зауставља закључно са 2004. годином, имајући у виду да је Мађарска 2003. Године ушла у Европску Унију и тиме фактиички завршила процес транзиције.

кључне речи:

Референце

  1. Бранко Радуловић, Стeфан Драгутиновић, Студиjа случаjа приватизациjа у Србиjи, Национална алиjанса за локални eкономски развоj, Бeоград, 2014.
  2. Борис Бeговић, Бошко Миjатовић, Чeтири годинe транзициje у Србиjи, Цeнтар за либeрално дeкомратскe студиje, Бeоград, 2005.
  3. Славиша Орловић, Политички живот Србиje, Измeђу партократиje и дeмократиje, Службeни Гласник, Бeоград, 2008.
  4. Matolcsy György, ”Privatizáció Magyarországon”, u Privatizáció Magyarországon II. Kötet, Báger Gusztáv, Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004.
  5. Karsai Gábor, ”A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése”, u Privatizáció Magyarországon II. Kötet, Báger Gusztáv, Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004.
  6. Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor, A magyar politikai rendszer, Osiris Kiadó,Budapest, 2003.
  7. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_magyar_politikai_rendszer/ch02s03.html

   

периодика Администрација и јавне политике 1и2/2016 УДК 338.246.025.88(497.11)(439) 93-109
ç