Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ТИПОЛОГИЈЕ КОРУПЦИЈЕ

Сажетак

У раду су приказане и анализиране типологије корупције, од првих које су се појавиле крајем шездесетих година 20. века, до савремених, при чему су све поткрепљене примерима. На основу типологија светских истраживача, аутор је у раду понудио и типологију корупције у Србији, односно коруптивног искуства на основу коруптивних дела у Србији. У Србији су идентификоване парохијална, институционална и политичка корупција. У оквиру сваког од та три типа постоји и мала и велика корупција. Циљ рада је да идентификује типове корупције на основу врста коруптивних радњи које су се појавиле и рашириле у неком друштву. Типологије су моћно аналитичко средство, не само за истраживање корупције већ и за практичне мере у стратегијама и акционим плановима у борби против корупције. Типологије корупције помажу систематизовање коруптивних дела, као и начина и нивоа на којима се корупција појављује. На основу тог увида, утврђују се примарни типови од којих треба отпочети обрачун са овом опасном појавом. У раду је коришћена метода анализе садржаја и компаративна метода. У закључку рада истиче се да је најзначајније зауставити политичку корупцију, чиме се истовремено сузбија велика корупција и пружају шансе разраде механизама у сузбијању мале, односно ситне корупције.

кључне речи:

Референце

  • Перић Дилигенски Тијана, „Коруптивно у српској политичкој култури“, у зборнику: Идентитет, политичка култура, институције (приредио: Владан Станковић), Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 101–117.
  • Перић Тијана, „Оглед о политичкој корупцији“, Српска политичка мисао, Vol. 37, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 345–364.
  • Amundsen Inge, Political Corruption: An Introduction to the Issues, Internet, www.cmi.no/publications/file/1040-political-corruption.pdf, 20/02/2018.
  • Azfar Omar, Lee Young, Swamy Anand, “The Causes and Consequences of Corruption”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 573, Issue 1, 2001, стр. 42–56.
  • Brooks Graham, Walsh David, Lewis Chris, Kim Hakkyong, Preventing Corruption: Investigation, Enforcement and Governance, Palgrave Macmillan, New York, 2013.
  • Čupić Čedomir, Politika i pohlepa, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čigoja štampa, Beograd, 2016.
  • Gong Ting, “Dangerous collusion: corruption as a collective venture in contemporary China”, Communist and Post–Communist Studies, Vol. 35, No.1, 2002, стр. 85–103.
  • Gray Cheryl, Hellman Joel, Ryterman Randi, Anticorruption in transition 2: Corruption in Enterprise–State Interactions in Europe and Central Asia 1999–2002, World Bank, Washington, D.C, 2004.
  • Heidenheimer Arnold I., “Perspectives on the Perception of Corruption”, in: Political Corruption: concepts and contexts, (eds. Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston), Transaction Publishers, New Brunswick, London, 2007, стр. 141–154.
  • Karklins Rasma, Sistem me je naterao: korupcija u postkomunističkim društvima, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, Beograd, 2007.
  • Lambsdorff Johann Graf, The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy, Cambridge University Press, New York, 2007.
  • Ledeneva Alena V., How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2006.
  • Lessig Lawrence, “‘Institutional corruption’ Defined”, The Journal of Law, Medicine and Ethics, Vol. 41, Issue 3, 2013, стр. 553–555.
  • McCann James A., Redlawsk David P., “As Voters Head to the Polls, Will They Perceive a ‘Culture of Corruption?’”, Political Science and Politics, Vol. 39, No. 4, 2006, стр. 797–802.
  • Mungiu–Pippidi Alina, “Corruption: Diagnosis and Treatment”, Journal of Democracy, Vol. 17, No. 3, 2006, стр. 86–99.
  • Scott James C., “The Analysis of Corruption in Developing Nations”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 11, No. 3, 1969, стр. 315–341.
  • Shleifer Andrei, Vishny Robert W., “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, 1993, стр. 599–617.
  • Tanzi Vito, “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures”, Staff Papers – International Monetary Fund, Vol. 45, No. 4, 1998, стр. 559–594.
  • Thompson Dennis F., Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption, The Brookings Institution, Washington D.C., 1995.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 343.352 267-284
ç