Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ТЕОРИЈСКА УТОПИЈА РАДИКАЛНОГ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак

За разлику од свих осталих савремених приступа, поборници аутентично постулиране радикалне теорије социјалног рада једини сматрају да само коренита промена друштвене структуре може довести до истинске заједнице и хуманог обитавања људи у њој. У форми негације традиционалног социјалног рада који социјалне проблеме сагледава кроз призму антисоцијалног и психички неуравнотеженог понашања појединаца, радикални мислиоци тврде да су социјална неправда и неједнакост, поспешени профитом, темељни узроци друштвене конфликтности и стагнације сваке врсте. Захтевне перспективе радикалног социјалног рада, усмерене ка револуционарном мењању – током цивилизацијске генезе – константно присутних бремена свеопштег развоја, попут друштвене неправде, неједнакости, односа владалаца и подчињених, на основу досадашњег историјског искуства, остају у домену утопије. Реалну методолошку примену у пракси ова концепција социјалног рада може остварити само у својој блажој еволуционој форми радикалног структурализма и њему саобразних циљева трансформације, подизања свести, редефинисања и колективизације маргиналних појединаца и заједница.

кључне речи:

Референце

  1. Петричковић Милан: „Бивствујућа аскеза социјалног рада у учењу Ериха Фрома.”, Социјална мисао: часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, 2010, бр. 65.
  2. Петричковић Милан: „Цивилизацијска злоупотреба помоћи као казне у институционалном социјалном раду.” Социјална мисао: часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, 2010, бр. 68.
  3. Петричковић Милан: ,,Сиромаштво у функцији егзистенцијалне отуђености становништва Србије.” Социјална мисао: часопис за критику социјалних идеја и праксе, Београд, 2011, бр. 69.
  4. Петричковић Милан: Етика социјалног рада, Социјална мисао, Београд, 2011.
  5. Briggs Harold, Kevin Corcoran: Social Work Practice, Portland State University, Chicago, 2001.
  6. Brkić Miroslav: Zastupanje u socijalnom radu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2010.
  7. Diesing Paul: How Does Social Science Work?, University of Pittsburgh Press, 1991.
  8. Gorc Andre: Zur strategie der Arbeiterbewegung in Neokapitalismus, Frankfurt, 1967.
  9. Hajneman Robert: Uvod u političke nauke, CID, Podgorica, 2004, 61.
  10. Fook Janis: Critical social Work, NSW, Alien and Unwin, 2003.
  11. Franklin Synthia: „Expanding the vision of the social constructions debates: crea­ting for relevance practitioners.” Families in Society, 76, no. 7.
  12. Harcourt Wendy: Feminist Perspectives on Sustainable Development, London, 1994.
  13. Hazell Jeremy: Personal Relationships Therapy, London, 1995.
  14. Holmes Gary, Dennis Saleeby, „Empowerment, the medical model and the politics of clienthood.” Journal of Progressive Human Services, 4, no. 1.
  15. Hollstein Walter, Meinhold Marianne: Socijalni rad u kapitalističkim produkcionim uslovima, Viša škola za socijalne radnike, Beograd, 1980.
  16. Hov Dejvid: Uvod u teoriju socijalnog rada, FPN, Beograd, 1997.
  17. Jackons Ben: Poverty and the Planet: a Question of Survival, Penguin, London, 1994.
  18. Jones Howard: Social Welfare in Third World Development, Macmillan, London, 1990.
  19. Moren Stefan: „Social work is beautiful, on the characteristic of social work.” Scandinavian Journal of Social Welfare, vol. 3, no. 3.
  20. Pejn Malkolm: Savremena teorija socijalnog rada, drugo izdanje, Filozofski fakul­tet Univerziteta u Banja Luci, 2001.
  21. Pillinger Jane: Quality in social public services, European Foudation for The Im­provement of Living and Working Conditions, Dablin, 2001.
  22. Reamer Frederic: The social Work Ethics Audit, Wshington, NASW Press, 2001.
  23. John Rodger: „Discourse analysisan social relationships in social work.” British Journal of Social Work, 21, no. 4.
  24. Ronnby Alf: ,,Praxiology in social work.” International Social Work, 35, no. 3.
  25. Samuel Lenia: Droits sociaux Fondamentaux, Editions du Conseil de I’Europe, Strasbourg, 1997.
  26. Smith Dorothy: „Women’s perspective as a Radical Critique of Sociology.” Socio­logical Inquiry, vol 9, no. 44.
  27. Thompson Neil: ,,Ehistentialis Ethics From Nietzsche to Sartre and Beyond.” Et­hics and Social Welfare, vol. 2, no. 1.
периодика Социјална политика 1/2015 УДК 364-1 11-27
ç