Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА

СПОЉНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНЕ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Актуелна мигрантска криза представља двоструки изазов за Европску унију и државе чланице – изазов на плану унутрашње безбедности и на плану спољне и безбедносне политике. Скоро две деценије након продубљења интеграције у области политике миграција, Европска унија се суочава са кризом која ће имати озбиљне последице на политичку кохезију, економске капацитете, даљу безбедносну интеграцију и европски културни идентитет. Управљање миграционим кретањима ка Европској унији, обуздавање нерегуларне имиграције и решавање проблема тражилаца азила јесу питања која обележавају европску агенду и одређују спољнополитичке односе са трећим државама и организацијама. Циљ овог рада је да анализира утицај мигрантске кризе на спољно деловање и спољне односе Европске уније, као и тренд ренационализације спољних политика држава чланица у условима актуелне мигрантске кризе.

кључне речи:

Референце

  1. Beyer Robert C. M., The Labor Market Performance of Immigrants in Germany, IMF Working Paper, 2016. Доступно на: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wppdf (приступљено: 12.11.2016)
  2. Dimitriadi Angeliki, Deals without borders: Europes foreign policy on migration, Доступно на: http://ecfr.eu/page/-/ECFR-165-DEALS_WITHOUT_BORDERS.pdf (приступено: 10.11.2016)
  3. Јовановић Ивана, „Криза мултикултурализма и секуритизација имиграције у Европској унији“, Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије (Јован Ћирић, Бранислава Кнежић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка истраживања, Регионално представништво руске хуманитарне мисије на Балкану, Београд, 2016, стр. 157-166.
  4. Lehne Stefan, How the Refugee Crisis Will Reshape the EU, Carnegie Europe. Доступно на: http://carnegieeurope.eu/2016/02/04/how-refugee-crisis-will-reshape-eu-pub-62650#comments (приступљено: 12.11.2016)
  5. Ruhs Martin Dr, Vargas-Silva Carlos Dr, The Labour Market Effects of Immigration. Доступно на: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/Briefing-Labour_Market_Effects_of_Immigration.pdf (приступљено: 17.11.2016)
  6. Симеуновић Драган, „Масовне миграције као историјски и савремени проблем ЕУ“, Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије (Јован Ћирић, Бранислава Кнежић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка истраживања, Регионално представништво руске хуманитарне мисије на Балкану, Београд, 2016, стр. 253-266.
  7. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015., COM(2015) 240 final. Доступно на: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf (приступљено: 12.11.2016)
  8. Directive 2008/115/EC оf the European Parliament аnd оf the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, Official Journal of the European Union, L 348/98, 24.12.2008. Доступно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:en:PDF (приступљено: 10.11.2016)
  9. European Commission – Press release: Refugee Crisis: European Commission takes decisive action. Доступно на: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_en.htm (приступљено: 11.11.2016)
  10. European Commission – Fact Sheet, Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers, Brussels, 15 June 2016. Доступно на: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm (приступљено: 14.11.2016)
  11. http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysispdf (приступљено: 12.11.2016)
  12. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/migrant_smuggling__europol_reportpdf (приступљено: 12.11.2016)
  13. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/gamm_report_1_2012_2013_en.pdf (приступљено: 14.11.2016)
  14. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission/index_en.htm (приступљено: 11.11.2016)
  15. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/eu_readmission_agreements_en.pdf (приступљено: 10.11.2016)
  16. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/143478.pdf (приступљено: 14.11.2016)
  17. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_reviewpdf (приступљено: 14.11.2016)
  18. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm (приступљено: 14.11.2016)
  19. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_en.htm (приступљено: 14.11.2016)
  20. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4832_en.htm (приступљено: 19.11.2016).
  21. http://www.huffingtonpost.com/carlos-alberto-torres/is-multiculturalism-dead_bhtml
  22. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas-Sarkozy-declares-multiculturalism-had-failed.html

   

периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 327:314.74(4-672EU)“20“ 93-111
ç