Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

СПОЉНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ТЕОРИЈСКОМ КОНЦЕПТУ СТРУКТУРНЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Европска унија је систем спољних политика али и глобални чинилац међународних односа, који у последњих тридесет година развија сопствену спољну политику. Ова политика ЕУ, најартикулисанији вид добија у виду Заједничке спољне и безбедносне политике, па данас имамо међусобни однос структура ЕУ и ЗСБП, као важан чинилац функционисања институционалног система ЕУ. Велики број учесника на унутрашњем и спољашњем плану, како у стварању тако и у спровођењу ЗСБП, отежава да се њене главне институционалне и политичке карактеристике најбоље разумеју уз помоћ традиционалних теорија међународне политике. Након осврта на кључне поставке традиционалних теоријских праваца у изучавању спољне политике ЕУ, у раду ће бити представљен теоријски концепт структурне спољне политике. Овакав избор теоријског гледишта полази од тезе да глобализација као политички контекст, нуди нову перспективу спољне политике, која има важне импликације за њено разумевање и проучавање. Према дефиницији, структурна спољна политика тежи да утиче или обликује политичке, правне, друштвено-економске, безбедносне и психолошке структуре. Ове структуре одликује не само државе и међународне односе, већ и друштва, положај појединца, однос између државе и друштва и међународног система у целини. У раду ће, на примеру Европске уније, бити показано како се концептуални оквир структурне спољне политике примењује за анализу политичке стварности.

кључне речи:

Референце

  • Европски савет, Европска стратегија безбедности, 2003. Доступно: https://www.isacfund.org/download/Evropska%20strategija%20bezbednosti.pdf, приступ: 11. јун 2019.
  • Лопандић, Душко, ЕУ и Србија: Ново време и ново окружење, Европски покрет у Србији, Београд, 2017.
  • Ћорагић, Денис „Лисабонски уговор као одговор Европске уније на геополитичке изазове- осврт из 2015. године“, Зборник најбољих мастер радова о Европској унији, Информациони центар ЕУ, Београд, 2016, стр. 117-141.
  • Andreatta, Filippo, „Theory and European Union’ International Relations“ (у) Christopher Hill and Michael Smith, International Relations and European Union, Oxford University Press, New York, 2005.
  • Christiansen, Thomas, Jorgensen, Knud, Wiener Antje, „The Social Construction of Europe“, Journal of European Public Policy, Taylor and Francis Group, 6:4/1999, pp. 528-544.
  • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: European Union and United Nations: the choice of multilateralism, European Commission COM/2003/0526 final, Brussels, 2003.
  • Dahl, Robert, Modern Political Analysis, Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall, 1963.
  • Giddens, Аnthony,  The Constitution of Society – Outline of the Theory of Structuration, Polity Press, Cambridge, 1984.
  • Goldstein, Јudith, Keohane, O. Robert, Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca, NY, Cornel University Press, 1993.
  • Haas, B. Ernst, „The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America“, Journal of Common Market Studies, UACES, 5:4/1967, pp. 315-343.
  • Haas, Ernst B. , Тhe Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2004.
  • Holsti, J. Kalevi, International Politics, A Framework for Analysis, Englewood Cliffs, NJ.  Prentice Hall, 1995.
  • Нoffmann, Stanley, „Obstinate or Obsolete: The Fate of the National State and the Case of Western Europe“, Daedalus, The Mit Press, 95:3/1966, pp. 862-915.
  • Keohane, O. Robert., Nye, Joseph, Power and Interdependence, Little, Brown and Company, 1977.
  • Keohane, Robert, Neo-Realism and its Critics, 1986, New York: Columbia University Pres.
  • Keukeleire, Stephan., MacNaughtan, Jennifer, The Foreign Policy of the European Union, Basingstoke: Palgrave  Macmillan, 2008.
  • Keukeleire, Stephan, „The European Union as a Diplomatic Actor: Internal, Traditional and Structural Diplomacy“, Diplomacy and Statecraft,  Taylor and Francis Online,14:3/2003, pp. 31-56.
  • Keukeleire, Stephan, Schunz, Simon, Foreign Policy, „Globalization and Global Governance – The European Union’s structural foreign policy“, Paper prepared for the ECPR Standing Group on the European Union Fourth Pan-European Conference on EU Politics, Riga, 2008.
  • Long, Davis John., „Multilateralism in the CFSP“, (у) Martin, Holland, Common Foreign and Security Policy: The Record and Reform, Pinter, London, 1997, ISBN:10:1855674300/1997, pp.184-199.
  • Moravcsik, Аndrew, The Choice for Europe: Sosial Purpose and State Power from Messina to Maastricht, UCL Press, London, 1998.
  • Nye, Joseph, Soft Power – The Means to Succes in World Politics, New York, Public Affairs, 2004.
  • Shared vision, Common Action, A stronger Europe A Global Strategy for the Еuropean Union s Foreign and Security Policy, Интернет: http://europa.eu/globalstrategy/en, приступ: 20. 12. 2019.
  • Waltz, Kenneth N.  „The Emerging Structure of International Politics“, International Security, 18:2/1993, pp.  44-79.
  • Waever, Ole, „Resisting the Temptation of Post Foreign Policy Analyses“, (у) Walter, Carlsnaes, Steve Smith, European Foreign Policy: The EC and Changing Perspectives in Europe, European Consortium for Political Reserarch, Sage, London, 89:1/1994, pp. 238-273.
  • Wendt, Alexander, The Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University, 1999.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 327(4-672EU) 163-188
ç