Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

САВЕТИ ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНУ ПРЕМА УПОРЕДНИМ УСТАВНИМ РЕШЕЊИМА

Сажетак

У раду се анализирају и применом компаративног правног метода међусобно упоређују новија уставна решења о саветима за националну безбедност и одбрану у 25 европских, латиноамеричких, афричких и азијских земаља. Циљ анализе јесте да установи у ком се обиму савети нормирају у уставима и како се уређују питања њиховог положаја, улоге, надлежности и састава. Додатна сврха анализе јесте  допринос избору модела који би послужио за креирање решења у српском уставу.  Резултати анализе показују да су у половини од 50 прегледаних устава савети, мање или више, детаљно уређени и да се претежно ради о саветодавним телима шефа државе, а ређе владе. Осим саветодавне и координативне улоге, савети у мањем броју случајева имају надлежности за предлагање, надзор и одлучивање. Састав савета најчешће чине функционери извршне власти и снага безбедности, уз примере укључивања представника законодавне власти. Резултати анализе су такође упоређени са законским решењима о Савету за националну безбедност Републике Србије, а у закључку се, поред сумирања резултата анализе, пледира за уставно регулисање овог тела у Србији.

кључне речи:

Референце

  • Димитријевић Војин, Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1973.
  • Дуловић Љубомир, „Савет за националну безбедност“, Војно дело, Београд, 2, 2015, стр. 105‒117.
  • Илић Предраг, „О дефинисању и дефиницијама националне безбедности“, Војно дело, Београд, 2, 2012, стр. 124‒138.
  • Јовичић Миодраг, Велики уставни системи, ИРО „Светозар Марковић“, Београд, 1984.
  • Лазић Радојица, Контрола служби безбедности у Србији, Академија за националну безбедност и Службени гласник, Београд, 2014.
  • Одлука о Савету за националну безбедност Републике Србије, Службени гласник РС, број 50/07, Internet, www.srbija.gov.rs/exfile/sr/…/odluka_o_savetu_za_nacionalnu_bezbednost_cir.doc, 26/03/2018.
  • Српска политичка мисао – Посебно издање „Дилеме уставних промена у Републици Србији“ (уредници издања Владан Петров, Дарко Симовић, Слободан Орловић и Живојин Ђурић), 2017.
  • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 119/07 и 72/12.
  • Законом о сигурносно-обавјештајном суставу РХ (2006), Internet, www.narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127655.html, 26/03/2018.
  • Constitutional provisions in the area of security: a comparative table. Organisation, command and democratic civilian control of the security sector, and states of exception: excerpts from 50 selected constitutions, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2017, Internet, www.bezbednost.org/upload/document/constitutional_provisions_in_the_area_of_secutity.pdf, 26/03/2018.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 351.86:342.4]:340.5 285-299
ç