Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ЈАВНА УПРАВА, ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА, ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ

Сажетак

У последњих 25 година савремени свет претрпео је велике промене у политичком, економском, друштвеном, информационо-технолошком и културолошком смислу. У ери интернета и савремених информационих технологија кључни ресурси постале су информације и образовани људи. Промене су се рефлектовале и на управљање државама кроз увођење модела „доброг управљања“, научно утемељеног кроз „нови јавни менаџмент“ који је изазвао промене у погледу трансформације бирократије, регулационим реформама, уговарања, услуга усмереним ка грађанима, буџетском програмирању, управљању реализацијама, увођењу е-технологија. Србија није била под утицајем свих тих промена и данас се суочава са закаснелим транзиционим процесима и слабостима које се испољавају кроз недоследну примену закона, недовољно спровођење стратегија на централном и локалном нивоу, преобимности државног апарата, неефикасним процесима децентрализације, одсуству менаџерском приступа у управљању. Решења у виду модернизације јавне управе у Србији морају се тражити кроз доношење и пуну примену свих закона и стратешких докумената, развлашћивање моћи доношења одлука од стране неколико људи из политичког и економског миљеа на централном нивоу, смањивање броја запослених у јавном сектору, решавање питања нефункционалних државних и друштвених предузећа, као и кроз увођење менаџерског приступа и система мерења и стандарда у раду запослених.

кључне речи:

Референце

  1. Analitical Data Base, OECD, 1995.
  2. Bolland, Tony, Silbergh, David, „Managing for quality: the impact of quality management initiative on administrative structure and resource management processes in public sector organizations“, International Rewiew of Administrative Science, 62, 1996.
  3. Christensen, Тоm, „Smart policy?, у: The Oxford Handbook of public policy, ed. Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin, Oxford University Press, New York, 2006.
  4. Dorado, Silvia, Molz, Rick, „Privatization: the core theories and missing middle“, International Rewiew of Administrative Science, св. 64,
  5. Greenwood, John, Pyper, Robert, New Public Administration in Britain, Routledge, London, 2002.
  6. Gustavsson, Lennart, Svensson, Arne, Public sector reform in Sweden, Liber Economi, Malmo, 1999.
  7. Kicker, Walter, Public Management and Administrative Reform in Western Europe, ed. Walter Kicker, Edward Edgar, Cheltenham, UK, 1997.
  8. Light, C, „Creating Government that Encourages Innovation“, у: New Paradigms for Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
  9. McCourt, Willy, Internationalization of Public Management, ed. Willy McCourt, Martin Minogue, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2001.
  10. Naschold, Frieder, New Frontiers in the Public Management, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 1996.
  11. Rainey, Hal, „Rethinking public personal Administration“, у: New Paradigms for Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
  12. Trosa, Sylvie, Next Steps: Moving on, Cabinet Office, London, U.K, 1994.
  13. Васиљевић, Душан, „Нови законски оквир за локалну самоуправу у Србији“, у: Модели организације локалне самоуправе (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија), ПАЛГО Центар, Београд, 2008.
  14. Дамњановић, Предраг, Ристић, Жарко, Радишић, Миле, Јавни менаџмент и јавни маркетинг, Либер, Београд, 2007.
  15. Ђорђевић, Снежана, Власти у акцији – свет јавних услуга, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  16. Прокопијевић, Мирослав, „Капацитети локалних власти у области подстицања локално економског развоја“, у: Локална управа – стање и потенцијали, Факултет политичких наука, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009.
  17. Шепаровић Перко, Инге, Изазови јавног менаџмента – дилеме јавне управе, Голден маркетинг, Загреб, 2006.
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 35(497.11) 103-129
ç