Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РЕФОРМА ИЗБОРНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОРАК КОЈИ МОРА ДА СЕ НАПРАВИ

Сажетак

Изборна администрација је кључна институција за изградњу кредибилног изборног процеса, професионално спроведеног, ефикасног и непристрасног. Само у такав изборни процес грађани могу да искажу неподељено поверење. Дизајнирање изборне администрације треба да уважи најбоље светске стандарде и локалне специфичности контекст (политички, социјални, економски) у коме се спроводи изборна реформа. Предмет рада је анализа тренутне регулативе и искуства са изборном администрацијом у Србији и указивање на неопходност њене комплексне реформе у правном, административном и политичком оквиру. Циљ рада је да се укаже на могуће модалитете реформе изборне администрације уз усмеравање дебате у правцу увођења независне и професионалне изборне администрације. Користећи компаративни приступ, указујемо да увођење независног модела, са професионалним и на јавном конкурсу изабраном чланству, трајног карактера и са широким сетом надлежности представља једини могући пут за побољшање изборног процеса у Србији. Надлежности новог модела треба да обухвате и вођење бирачког списка, надзор над финансирањем политичких активности и улогом медија у избор ном процесу. Реформа изборне администрације треба да буде део једног ширег пакета реформи изборног система и политичких институција у целини.

кључне речи:

Референце

  1. Вучићевић, Душан и Јовановић, Милан, „Реформа изборног система у Србији: препреке и перспективе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, посебно издање, 2015
  2. Вуковић, Ђорђе, „Пут ка реформи изборне администрације у Србији“, Препоруке за измену изборног законодавствау Србији (ур. Зоран Стојиљ овић и Душан Спасојевић), Национални демократски институт за међународне односе, 2011, Београд
  3. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Inter­national Obligations for Elections (ed. Domenico Tuccinardi), IDEA, Stockholm, 2014
  4. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Elec­toral Management Design, IDEA, Stockholm, 2014
  5. Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Нацрт Закона о Државној изборној комисији, Интернет, http://izbomareforma.rs/wordpress/wp -content/uploads/dokumenta/Nacrt%20Zakona%20o%20Drzavnoj%20izbornoj%20komisiji.pdf
  6. Carter, Elisabeth and Farrell, David M., „Electoral Systems and Election Ma­nagement”, Comparing Democracies 3 (eds. Larry LeDuc, Dick Niemi and Pippa Norris), Sage, London, 2009, Internet, https://www.ucd.ie/t4cms/Farrell_Carter_Election_Management.pdf,
  7. OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission, Early Parliamentary Elections 24 April 2016 Final Report, Internet, http://www.osce.org/odihr/elections/serbia/256926?download=true, 28/11/2016

   

периодика Администрација и јавне политике 3/2016 УДК 342.8(497.11) 43-60
ç