Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

РАЗЛИЧИТЕ ФОРМЕ ХИБРИДНОГ МОДЕЛА ОМБУДСМАНА СА ОСВРТОМ НА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У СРБИЈИ

Сажетак

Полазећи од парадигме да је омбудсман демократски изум замишљен да делује у духу владавине права, синтетизујући правну и политичку контролу државне управе у циљу заштите људских права, у овом раду анализирамо различите форме хибридног модела ове институције. За разлику од класичног модела који се експлицитно бави контролом управе, хибридном моделу омбудсмана се придодаје димензија заштите људских права уз активно учешће у промовисању добре управе и владавине права. У раду анализирамо и институцију Заштитникa грађана из призме модела националне институција за заштиту људских права у Србији. Циљ овог рада је да се кроз анализу хибридног модела омбудсмана ближе прикажу различите форме ове институције и укаже на флексибилност прилагођавања овог модела различитим социо-политичким, правним и културолошким разликама унутар држава које га имплементирају.

кључне речи:

Референце

  1. Давинић Марко, Европски омбудсман и лоша управа, Заштитник грађана, Београд, 2013.
  2. Ђорђевић Јован, Политички систем: прилог науци о човеку и самоуправљању, Измењено издање, Савремена администрација, Београд, 1985
  3. Крпина Ирена, „Омбудсман за заштиту права детета“, у зборнику: Омбудсман: међународни документи, упоредно право, законодавство и пракса, (приредили: Лилић, С., Миленковић, Д., Ковачевић-Вучо, Б.), Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр. 188-202.
  4. Лилић Стеван, „Омбудсман за заштиту података ‒ Data protection ombudsman“, у зборнику: Омбудсман: међународни документи, упоредно право, законодавство и пракса, (приредили: Лилић, С., Миленковић, Д., Ковачевић-Вучо, Б.), Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр. 149‒177.
  5. Милосављевић Богољуб, Омбудсман: заштитник права грађана, Центар за антиратну акцију, Београд, 2001.
  6. Миленковић Дејан, „Упоредни преглед институције омбудсмана“, у зборнику: Омбудсман: међународни документи, упоредно право, законодавство и пракса (приредили: Лилић, С., Миленковић, Д., Ковачевић-Вучо, Б.), Јуком, Београд, 2002, стр. 42-146.
  7. Миленковић Дејан, „Остале специјалне врсте омбудсмана“, у зборнику: Омбудсман: међународни документи, упоредно право, законодавство и пракса (приредили: Лилић, С., Миленковић, Д., Ковачевић-Вучо, Б.), Јуком, Београд, 2002, стр. 227-237.
  8. Радиновић Драган, Омбудсман и извршна власт – институција омбудсмана на почетку XX века, Службени гласник, Савет за државну управу Владе Републике Србије, Београд, 2001.
  9. Радојевић Миодраг, „Искуства омбудсмана у Србији“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 53-76.
  10. Радојевић Миодраг, „Омбудсман и ʼлоша управаʼ“, Политичка ревија, бр. 3/2011, Институт за политичке студије, Београд, стр. 201-220.
  11. Радојевић Мијодраг, Преображај омбудсмана у савременим правним системима с посебним освртом на институцију Заштитника грађана у Републици Србији, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016
  12. Frahm Michael, “New Zealand: Ombudsman”, Australasia and Pacific Ombudsman Institutions ‒ Mandates, Competences and Good Practice, Springer, Heidelberg, 2012
  13. Gottehrer M. Dean, Fundamental Elements of An Effective Ombudsman Institution, paper presented at the Stockholm Conference Plenary Session II: “Developing the Working Methods and Tools of the Ombudsman”, 2009.
  14. Jacoby Dаniel, “The Development of the ʾOmbudsmediatorʾ on a global scale”, Occasional Paper #69, International Ombudsman Institute, 1999.
  15. Kucsko-Stadlmayer Gabriela, European Ombudsman-Institutions; A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea, Springer-Verlag, Wien, 2008.
  16. National Human Rights Institutions-History, Principles, Roles and Responsibilities, United Nations publication, UN, Geneva and New York, 2010.
  17. Оğuşgil Atilla Vahap, Ombudsman institutions in the candidate countrieson the road to EU membership: a comparative view, in: Gabriela Carmen Pascariu (ed.), Еastern Јournal of Еuropean studies, Volume 6, Issue 1, Romania, 2015.
  18. Reif C. Linda, “Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights Ombudsman”, Volume 79, Koninklijke, Leiden, The Netherlands, 2004.
  19. Reif C. Linda, The Ombudsman, Good Governance, and the International Human Rights System, Marinus Nijhooff Publishers, The Netherlands, 2004.
  20. Tai Y. T. Benny, „Models of Ombudsman and Human Rights Protection”, International Journal of Politics and Good Governance, Volume 1, No. 1.3, 2010.

  Правни прописи

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014.
  3. Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04, 62/06.
  4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
  5. Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 54/2007.

  Интернет извори

  1. Европски омбудсман: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_en, 21/01/2017.
  2. „Од дијаспоре се превише очекује“, Политика: http://www.politika.rs/scc/clanak/366190/Od-dijaspore-se-previse-ocekuje, 23/01/2017.
  3. Високи комесаријат ОУН за људска права: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx, 11/07/2017.
  4. Заштитник грађана Републике Србије: http://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/4656-2016-04-01-11-28-48, 09/07/2017.
  5. Национална институција за заштиту људских права: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf, 11/07/2017.

   

периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 351.941(497.11) 119-136
ç