Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ УКЉУЧЕНЕ У ЖИВОТ И/ИЛИ РАД НА УЛИЦИ И ДЕЦЕ У РИЗИКУ

Сажетак

Комплексност феномена деце која живе и/или раде на улици или су у ризику, услед интеракције њихових индивидуалних карактеристика и одрастања у отежавајућем социјалном окружењу, захтева мултидисиплинарност, интерресорни и интегративни приступ. Поред индивидуалног рада са децом, подршка породицама представља један од кључних корака у побољшању услова живота и креирању предуслова за увођење позитивне и одрживе промене у животима ове деце. Циљ овог рада је представљање програма подршке породицама деце укључене у живот и рад на улици, који је креирала група ауторки из Србије и који се од 2017. године примењује у дневним центрима у Босни и Херцеговини и Црној Гори. Програм је креиран на основу опсежне анализе већег броја постојећих програма подршке породици на глобалном нивоу, као и праксе и потреба дневних центара намењених деци укљученој у живот и рад на улици и деци у ризику у региону. Основни принципи на којима је програм заснован су центрираности на дете, фокусираности на породицу и укључености у заједницу, као и усмереност на снаге и резилијентност детета и породице. Оснаживање родитеља како би боље одговорили на потребе детета представља кључни циљ програма и подразумева подршку развоју знања и вештина родитеља у три важне области: лична резилијентност, родитељска компетентност и социјална повезаност. Програм промовише структуриран, али флексибилан приступ усмерен потребама конкретне породице, а струкрутираност програма огледа се његовој временској ограничености и јасно дефинисаним фазама, од мобилизације и мотивисања породица, преко процене и планирања, промене у понашању, до генерализације као финалне фазе у којој се ради на одрживости постигнуте промене.

кључне речи:

Референце

  • Бранковић Ива, Шарац Нада, Живанић Светлана, Анализа модела психолошке подршке намењене породицама деце укључене у живот и рад на улици, VI Конгрес психолога БИХ, Бањалука, Друштво психолога Републике Српске,  2019.
  • Ђорђевић Милица, Бирчанин Филип, Васиљић Милица, ‘’Ми знамо најбоље”Теренски рад Центра за интеграцију младих – водич кроз пример добре праксе, Београд, Центар за интеграцију младих, 2011.
  • Жегарац Невенка, Деца која чекају – Изазови и трендови професионалне праксе у заштити деце од злостављања, Београд, Центар за права детета, 2004.
  • Комитет за права детета Уједињених нација, Смернице за алтернативно збрињавање деце – Оквир уједињених нација, 2009.
  • Театер Барбра, Увод у примену метода и техника социјалног рада, Ниш, Универзитет у Нишу, 2016.
  • Уједињене нације, Конвенција о правима детета Уједињених нација, 1989.
  • Шарац Нада, Бранковић Ива, Живанић Светлана, Програм подршке породици дјеце укључене у живот и рад на улици и дјеце у ризику, Sarajevo, Save the Children North West Balkans, 2018.
  • Шарац Нада, Бранковић Ива, Живанић Светлана, Смјернице за примену Програма подршке породици дјеце укључене у живот и рад на улици и дјеце у ризику, Sarajevo, Save the Children North West Balkans, 2018.
  • Center for the study of Social Policy, Strenghtening Families – a protective factors framework, 2005, Internet: https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/About-Strengthening-Families.pdf 10/06/2019
  • Duci Veronica, Tahsini Izela, Regional Research on Prevalence of Street Children Phenomenon in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, Save the Children, 2016.
  • Inter-NGO, 1985, A study of street children in Zimbabwe, Internet: https://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZIM_01-805.pdf 10/06/2019.
  • Layzer Jean I., Goodson Barbara D., Bernstein Lawrence, Price Cristofer, National Evaluation of Family Support Programs Final Report Volume A: The Meta-Analysis, 2001, Интернет: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/fam_sup_vol_a.pdf 10/06/2019
  • Meincke Ann Louise, Study on The Promotion and Protection of the Rights of Children Working and/or Living on the Street Children’s Voices Paper “Nothing about us, without us”, 2011, Internet: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/Consultation/ChildrensVoicespaper.pdf  10/07/2019.
  • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street Brochure,  2011, Internet:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/OHCHRBrochureStreetChildren.pdf 10/07/2019
  • Save the Children Australia, Situation Analysis and Recommendations Dampier Peninsula Indigenous Parenting Support Services, Save the Children Australia, 2010.
  • Save the Children in North West Balkans, Najbolje prakse u radu Dnevnih centara za djecu koja žive i  rade na ulici i djecu u riziku, interna publikacija, Sarajevo, Save the Children in North West Balkans, 2016.
  • Save the Children Sweden, Strenghtening Families – Save the Children programs in support of child care and parenting policies, Save the Children Sweden, 2012.
периодика Социјална политика 3/2019 3/2019 УДК 343.62:364.65-053.2 65-81
ç