Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“

Сажетак

Дом за душевно оболела лица се пројектом „Отворени загрљај“ нашао се у процесу деинституционализације, али и истовремено у могућности и потреби да развија услугу социјалне заштите становање уз подршку. У протеклом временском периоду је настајао и План трансформације установе, као нацрт који треба да буде усвојен од стране надлежних органа. Предмет анализе и сам циљ рада је приказ самог процеса планирања деинституционализације, који обухвата припрему корисника, старатеља и Центара за социјални рад, локалне самоуправе и локалног становништва, а најпре промену саме установе за новине које нам предстоје. План трансформације установе је структуриран и односи се на приказ структуре и броја корисника који прелазе у становање уз подршку, затим трансформацију броја и структуре запослених и на крају приказ трансформације у финансијском погледу. Уз све то потреб­но је усклађивање Дома као пружаоца услуге са свим легалним и административним процедурама које је потребно испоштовати и имплементирати.

кључне речи:

Референце

  1. Гофман, Ирвинг: Азили: есеји о друштвеном положају пацијената болнице за ментално оболеле и других уточеника, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2011.
  2. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС бр. 24/2011.
  3. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гла­сник РС бр. 33/2006.
  4. Инициатива за права особа са менталним инвалидитетом, Склоњени и заборављени – сегрегација и занемаривање деце и одраслих особа са интелектуалним тешкоћама у Србији MDRI-S, Београд, 2012
  5. Јединствене европске смернице за прелазак са институционалног на старање у оквиру заједнице, Програм Уједињених нација за развој, Београд, 2013.
  6. Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом, члан 19. 61. Заседање Генералне скупштине УН 13.12.2006.
  7. Мекдејд са сарадницима, Извештај о програмској политици финансирања, менталног здрављау Европи, Европска опсерваторија за здравствене си­стеме и политике, Брисел, 2005.
  8. Правилник о ближим условима за пружање услуга социјалне заштите, Слу­жбени гласник РС 42/2013.
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364-785.14-056.34 115-135
ç