Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРИВАТНО ПРАВО У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У раду је дат осврт на различите аспекте процеса глобализације са циљем да се сагледа њихов утицај на обликовање приватног права. Упоредноправним методом, уз синтетички приступ актуелним друштвеним питањима у Европи и свету, идентификоване су и анализиране поједине промене на развојном путу приватног права. Међу њима свакако је најзначајнији процес уједначавања права, односно зближавање англоамеричког и европског континенталног правног система. Савремени друштвени процеси условљавају експанзију аутономних правила, као облика друштвене саморегулације. Супротно овоме, услед економских и социјалних проблема, мигрантске кризе и суочавања са бројним еколошким изазовима долази до јачања државног интервенционизма у различитим сферама друштвеног живота. Увођење института уставне жалбе омогућава постепену конституционализацију приватног права и све већи продор јавног права домен приватног. Генерално, приватно право и његови институти налазе се у фази трансформације и великих искушења. Зато је његову даљу судбину тешко предвидети, услед сложених друштвених превирања на простору Европе и кризе у интегративном процесу.

кључне речи:

Референце

  1. Аспекти глобализације (приредили: Ивана Пантелић, Владо Павићевић, Владимир Петровић, Горан Миловановић), Београдска отворена школа, Београд.
  2. Бекер Емилија, „Економски аспекти глобализације“, Привредна изградња, бр. 03-04/2005, Савез економиста Војводине, Нови Сад, стр. 135-153.
  3. Газивода Јелена, Уговори о дугорочној сарадњи државе, јавних предузећа односно јединица локалне самоуправе и приватних инвеститора у домену обављања делатности од општег интереса, Докторска дисертација одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  4. Гајинов Тамара, Грађанскоправна одговорност за имисије и заштита животне средине, Досије, Београд, 2016.
  5. Глодић З. Душко, „Међународно право у ери глобализације – Испитивање улоге међународног поретка“, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, бр. 31-32/2010, стр. 367-380.
  6. Дабовић Душан, „Усклађивање права у процесу глобализације“, Анали Правног факултета у Београду, Правни Факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 01/2008, стр. 165-180.
  7. Ђурђев Душанка, „Soft law у европском комунитарном праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, бр. 01/2013, стр. 101-116.
  8. Минић Јелица, „Будућност ЕУ и Западни Балкан – поглед из Србије“, у: Будућност ЕУ и Западни Балкан – поглед из Србије, Спољнополитичке свеске, Фондација Фридрих Еберт и Европски покрет у Србији, Београд, бр. 03/2016, стр. 5-12.
  9. Настић Маја, Уставноправни основ примене Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима, Докторска дисертација одбрањена на Правном факултету у Нишу, Ниш, 2012.
  10. Недић, Боса Уставна жалба као правно средство за заштиту људских права и основних слобода у Републици Србији, Internet http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/03/Bosa-Nenadicpredsednica-ustavnog-suda-RS-Ustavna-zalba.pdf 17/10/2017.
  11. Николић Душан, „Актуелни и могући проблеми у обликовању и примени приватног права у Европској унији и Србији,“ у зборник сажетака са научног скупа: Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија), Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2016, стр. 55-57.
  12. Николић Душан, „Апсолутност права својине у француском праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, бр. 04/2014, стр. 85-101.
  13. Николић Душан, „Климатске промене и грађанско право, Елементи за стратегију прилагођавања“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, бр. 04/2013. стр. 61-80.
  14. Николић Душан, „Нове тенденције у европском приватном праву“, у зборнику: Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе, свеска II, (приредили Наташа Стојановић, Срђан Голубовић), Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 1-25.
  15. Николић Душан, Увод у систем грађанског права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
  16. Николић Душан, Хармонизација и унификација приватног права, Елементи за стратегију развоја правне регулативе, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2004.
  17. Barkhuysen Tom, Emmerik van Michiel, „Constitutionalisation of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective“, in: Constitutionalisation of Private Law, (eds. Tom Barkhuysen, Siewert Lindenbergh) https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12938/constitutionalisation+of+private+law.pdf?sequence=2 Internet 18/01/2017.
  18. Caruso Daniela, „Private Law and State-Making in the Age of Globalization“, International Law and Politics, New York University, New York, no. 1/2006, стр. 1-74.
  19. Collins Hugh, „On the (In)compatibility of Human Rights Discourse and Private Law“, LSE Law, Society and Economy Working Papers, London School of Economics and Political Science, Law Department, London, no. 7/2012, стр. 1-44.
  20. Jagić Stjepan, Vučetić Marko, „Globalizacijski procesi i kultura“, Acta Iadertina, Odjel za filozofiju, odjel za pedagogiju i odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, br. 09/2012, стр. 15-24.
  21. Jurišić Ksenija, „Globalizacija i ljudska prava“, Politička misao, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 01/1999. стр. 70-82.
  22. Lončar Jelena, „Globalizacija pojam, nastanak i trendovi razvoja“, Geoadria, Hrvatsko geografsko društvo, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, br. 01/2005, str. 91-104.
  23. Ralf Michaels, Globalization and Law: Law Beyond the State, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5540&context=faculty_scholarship Internet 10/01/2017.

   

периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 34.05:347:316.32 175-191
ç