Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРЕДБЕЛЕЖБА И ПРАВНА СИГУРНОСТ У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Сажетак

Правна сигурност у промету непокретности једна је од економски и социјално најважнијих аспеката правне сигурности у грађанском праву. Србија се, упркос значајним инвестицијама у пројекте чији је циљ постизање правне сигурности у овој области, не може похвалити високим степеном правне сигурности у промету непокретности. Увођење јавног бележништва, чији је један од задатака управо повећање степена правне сигурности у правном промету, оголило је све недостатке постојећег правног оквира промета непокретности у Србији, и наметнуло је потребу да се поново промисле неки од традиционалних и запостављених института у овој области. Један од таквих института, који је и у земљама бивше Југославије доживео ренесансу увођењем јавног бележништва, јесте предбележба. Сврха предбележбе је обезбеђење првенства предбележеном стицаоцу права, тако да у тренутку исплате купопродајне цене не постоји никакав ризик да купац неће постати власник непокретности коју купује. Ипак, да би остварила ову сврху, предбележба мора да буде уређена на одговарајући начин. Прописи о катастру непокретности садрже непотпуно и неодговарајуће уређење предбележбе, које онемогућава њену примену у пракси. Отуд је неопходно изменити правила о предбележби и вратити их класичним решењима, чиме би се на системски усаглашен начин омогућило повећање степена правне сигурности у промету непокретности у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Бикић, Енес; Повлакић, Мелиха; Суљевић, Сефедин; Плавшић, Маринко, Нотарско право, Сарајево 2013;
  2. Благојевић, Борислав, „Предговор“ у: Ђурица Крстић, Евиденција права на непокретностима, упоредноправни приказ, Београд 1972;
  3. Богдановић, Богдан, „Систем јединствене евиденције, дилеме које то више нису“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-6/2000;
  4. Буљугић, Миланко, „Од катастра земљишта до тзв. јединствене евиденције!? (суочавање с чињеницама)“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-6/2000;
  5. Burn, E. H., Cartwright, J., Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, Oxford 2006;
  6. Gray, Kevin; Frances Gray, Susan, Elements of Land Law, Oxford 2005;
  7. Gray, Kevin; Frances Gray, Susan, Land Law, Oxford 2006;
  8. Gschnizer, Franz, Sachenrecht, Wien 1968;
  9. Gschnizer, Franz, Sachenrecht, Wien 1985;
  10. Diamond, Michael R., Real Estate Law, Albany 1998;
  11. Живковић, Милош, „О квалитету новијих грађанскоправних прописа у Србији“, Правни записи, бр. 1/2010;
  12. Живковић, Милош, „Регистри непокретности“, у: Промене стварног права у Србији, Београд 2004;
  13. Живковић, Милош, „Стицање права својине (посебно на непокретностима)“, у: Промене стварног права у Србији, Београд 2004;
  14. Ђурђевић, Дејан, Јавнобележничка делатност, Београд 2014;
  15. Iro, Gert, Bürgerliches Recht, Band IV: Sachenrecht, Wien 2010;
  16. Јосиповић, Татјана, Земљишнокњижно право, Загреб 2001;
  17. Карамарковић, Лепосава, „Систем земљишних књига и јединствене евиденције“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-6/2000;
  18. Klang, Heinrich, у: Heinrich Klang (Hrsg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Band I, Halbband II, Wien 1931;
  19. Kletečka, Andreas у: Helmut Koziol, Rudolf Welser, Grundriß des bürgerliches Recht, Band I, Wien 2006;
  20. Миладиновић, Манојло, „Катастар непокретности у Србији – стање и тенденције развоја“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-6/2000;
  21. Миладиновић, Манојло, Катастар непокретности, Београд 2004;
  22. Rechberger, Walter; Bittner, Ludwig, Grundbuchrecht, Wien 2007;
  23. Smith, Roger J., Property Law, Harlow, England 2003;
  24. Станковић, Обрен; Орлић, Миодраг, Стварно право, Београд 1993;
  25. Хибер, Драгор, „Консолидација права својине и земљишнокњижни систем (поводом књиге – упутства за ваљано вођење земљишних књига“, у Драгослав Матић, Тихомир Ђоковић, Земљишнокњижни поступак, Београд 1998;
  26. Цветић, Раденка, Савремена евиденција непокретнсоти, Београд 2009;
  27. Чулиновић, Фердо, Земљишнокњижно право, Београд 1933;
  28. Чулиновић, Фердо, Коментар земљишнокњижних закона, Београд 1931.
  29. Закон о земљишним књигама, Службене новине Краљевине Југославије бр. 146/1930 и 281/31;
  30. Закон о основама својинско-правних односа, Службени лист СФРЈ бр. 6/1980 и 36/1990, Службени лист СРЈ бр. 29/1996 и Службени гласник РС бр. 115/2005 (други закон);
  31. Закон о премеру и катастру и уписима права на непокретностима, Службени гласник СРС бр. 17/1988, 24/1988, 49/1989 и 56/1989. Пречишћен текст објављен је у бр. 28/1990;
  32. Закон о премеру и катастру и уписима права на непокретностима, Службени гласник РС бр. 13/1990;
  33. Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима, Службени гласник РС бр. 83/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 12/1996, 15/1996 (исправка), 34/2001 (други закон), 25/2002, 101/2005 (други закон);
  34. Закон о промету непокретности, Службени гласник РС бр. 42/1998 и 111/2009;
  35. Закон о државном премеру и катастру, Службени гласник РС бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 и 15/2015 (одлука Уставног суда);
  36. Закон о јавном бележништву, Службени гласник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014 и 6/2015;
  37. Закон о промету непокретности, Службени гласник РС бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015;.
  38. Закључак са саветовања грађанских и грађанско-привредних одељења Савезног суда, републичких и покрајинских врховних судова и Врховног војног суда које је одржано 28. и 29. маја 1986. у Београду, Билтен судске праксе Врховног суда Србије бр. 3/1986;
  39. Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 7114/2013 од 13.6.2014. године, доступна у бази Paragraf Lex.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 347.235:347.4(497.11) 341-356
ç