Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

ПОЛИТИКЕ ИЗВОЂЕЊА СОПСТВА У САВРЕМЕНОМ УМРЕЖЕНОМ СВЕТУ

Сажетак

Циљ овог рада је да истражи и опише начин на који се успоставља сопство и реализује његова перформативност у савременом умреженом свету. У раду би се објасниле друштвено-историјске претпоставке успостављања субјекта које доводе до модерног и савременог концепта сопства и његовог извођења. Досадашња објашњења су углавном ишла линијом која није у довољној мери узимала у обзир друштвено-историјски контекст који би обухватао све промене које су настајале у друштву. Теза рада је да су промене које су настале у модерном и савременом свету, а које су обухватале развој, достигнути ниво знања у различитим научним дисциплинама, технолошки напредак итд., односно конвергенцију и комплексност свих оних диспозитива,  тј. апаратуса, који су присутни у овом свету, довели до успостављања субјекта и начина на који се данас реализује његова перформативност. Услед горе наведених друштвених промена својеврстан обрт почетком 20. века значио је померање тежишта од претежно чулног ка мисаоном у модерној и савременој уметности, где догађај почиње да се јавља као централно место у уметничкој пракси, односно он представља својеврстан раскид са уметношћу дела ка уметности догађаја и перформанса. Савремени умрежени свет и његови дискурси који нас окружују у свом пресеку и у својеврсној ризоматској, динамичној и променљивој формацији, нужно нас упућују на то да су успостављање субјекта и извођење сопства једино могући кроз призму нових односа. У том контексту би се сагледало и успостављање субјекта у савременом и сложеном информативно-технолошком времену и начин на који се реализује његова перформативност.

кључне речи:

Референце

  • Chaplin Charlie, Modern Times, 1936, https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14 приступљено 3.4.2019. у 19.33.
  • Delez Žil, Pregovori 1972-1990, Karpos, 2010.
  • Deleuze Gilles, Felix Guattari, Kapitalizam i shizofrenija 2, Tisuću platoa, Sandorf & Mizantrop, Zagreb, 2013.
  • Deleuze Gilles, “Postscript on the Societies of Control.” October 59, 1992.
  • Fuko Mišel, Hermeneutika subjekta, Svetovi, Novi Sad, 2003.
  • Haraway Donna. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.
  • Hegel’s Aesthetics: Lectures on Fine Arts, Vol. 1, Translated by T. M. Knox. Oxford University Press, New York, 1975.
  • Heidegger Martin, Beiträge zur Philosophie; (Vom Ereignis), V. Klostermann, Frankfurt/M, 1989.
  • Heidegger Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes, u; Holzwege, V. Klostermann, Frankfurt/M, 8. nepromenjeno izdanje, 2003.
  • Kafka Franc, Proces, Evro-Giunti, Beograd, 2011.
  • Kafka Franc, Preobražaj, http://gimnazija-sb.com/portal/wp-content/uploads/2015/02/kafka_preobrazaj.pdf приступљено 4.3.2019. у 19.56.
  • Krstić Predrag, Subjekt protiv subjektivnosti; Adorno i filozofija subjekta, Institut za filozofiju i društvenu teoriju “Filip Višnjić”, Beograd, 2007.
  • Mersch Dieter, Ereignis und Aura: Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen, Edition Suhrkamp, Frankfurt/M., 2002.
  • Mckenzie Jon. Perform or Else: From discipline to performance. London-New York: Routledge, 2001.
  • Nietzsche Friedrich, Die fröhliche Wissenschaft, http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/FW приступљено 4.3.2019. у 20:05, одељак 125.
  • Paić Žarko, Treća zemlja, Tehnosfera i umjetnost, Litteris, Zagreb, 2014.
  • Sherman David, Sartre and Adorno, The Dialectics of Subjektivity, State University of New York, Albany, 2007.
  • Šuvaković Miško. Kritične forme savremenosti i žudnja za demokratijom. Orpheus, Novi Sad, 2007.
  • Šuvaković Miško, Pojmovnik suvremene umetnosti, Horetzky Zagreb, Vlees & Beton, Ghent, 2005.
  • Virilio Paul, The Vision Machine. (J. Rose, Trans.). University of Indiana Press, 1994.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 165.24 175-192
ç