Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА И ГРАДЊЕ

Сажетак

Овај чланак приказује специфичности политике урбаног планирања и градње уопште, са посебним освртом на специфичности стања у Србији. Чланак анализира најважније актере у овом пољу, њихове односе, поделу надлежности, процес одлучивања, процесе креирања, реализације и вредновања политике и пројеката у овој области. Посебно се фокусира на процедуре, те коначне резултате и ефекте политике у смислу обезбеђивања складне, функционално и развојно одрживе заједнице, пријатне за живот и рад. У раду се користи компаративна анализа Шведске као друштва које је обезбедило професионалне и демократске стандарде у овој области, што је добра основа за приказ слабости нашег друштва као и могуће правце корекције и побољшања. У прилогу су, поред теоријских анализа, дати и бројни  подаци из емпиријских истраживања као и сликовити примери злоупотреба грађевинског земљишта кроз приватизацију, појава олаке пренамене земљишта, непоштовања професионалних стандарда, слабе доступности података, нетранспарентности процеса одлучивања, угрожавања јавног интереса и јавног добра кроз “тајкунске” пројекте. Ради веће јасности како се у пракси одвијају ови процеси, текст се завршава студијом случаја новог капиталног пројекат Београд на води.

кључне речи:

Референце

  1. Agranoff, Robert, McGuire, Michael, Collaborative Public Management – New Strategies for Local Governments, Georgetown University Press, Washington, DC, 2003.
  2. Bradfore, Bramwell, Governing Urban Economies, Innovation and Inclusion in Canadian City Regions, University of Toronto Press, 2014.
  3. Васиљевић, Душан: Локални економски развој – зашто су неке општине добитници а друге губитници транзиције, ПАЛГО, Београд, 2012.
  4. Wolfe, David, Innovating in Urban Economies / Economic Transformations in Canadian city regions, University of Toronto Press, 2014.
  5. Gottdienr, M., Budd, Leslie, Urban Studies, Sage Publications, 2005.
  6. Ђорђевић, Снежана, Приручник за модерно управљање локалним економским развојем, СКГО, Факутет политичких наука, Чигоја, Београд, 2009.
  7. Elingsonn, G.O., Bergh, А., Sjolin, М., “Public Corruption in Swedish Municipalities – Trouble Looming on the Horizon?”, Local Government Studies, Routledge, Vol. 34, No 5, November 2008.
  8. Libertun de Duren, Nora, ’’Cities and Sovereignty’’, у: Identity Politics in Urban Spaces (ed. Diane Davis), Indiana University Press, 2011.
  9. Petronijević, Dora: Analysis on Housing Prices in Serbia with Special Regard to Belgrade, мастер рад, Економски факултет, Београд, 2014.
  10. Ристић, Светлана, ’’Стамбене реформе у Србији’’, Часопис за јавну политику Полис, бр. 3/фебруар 2013, стр. 4-11.
  11. Soja, Edward, Seeking Spatial Justice, University of Minnesota Press, 2010.
  12. Frece, John, Sprawl and Politics – Inside Story of Smart Growth in Maryland, University Press of New York, 2009.
  13. Harding, Alan, Blockland, Talja, Urban Theory, Sage Publications, 2014.
  14. Researching the City, (ed. Kevin Ward), Sage Publications, 2014.
  15. Cities and crisis, (ed. Kuniko Fujita), Sage Publications, 2014.
  16. Студија о примени начела субсидијарности у Републици Србији, (ур. Ђорђевић, С., Миленковић, Д., Прокопијевић, М.) Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Београд, 2013.
  17. Urban Politics, ( Davidson, Mark, Deborah Martin, Deborah), Sage Publications, 2014.
  18. Urban Planning in the 21st Century, (ed. Graber, Daniel, Birmingham, Kenneth), Nova Scienca Publsihers, Inc, New York, 2009.

   

периодика Администрација и јавне политике 2/2015 УДК 711.4+351.778.5(497.11) 7-33
ç