Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ОДГОВОРНОСТ НОСИЛАЦА ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

У овом раду се анализира питање политичке одговорности носилаца извршне власти са акцентом на политички систем Републике Србије. Рад најпре указује на основно значење појма одговорности и његове облике, а затим посебну пажњу посвећује политичкој одговорности као једном од облика одговорности носилаца извршне власти. Аутор има за циљ да прикаже основне проблеме и узроке неостваривања политичке одговорности у Републици Србији и уопште, и да објасни због чега се, по питању успостављања политичке одговорности носилаца извршне власти ситуација неће ништа битно мењати у блиској будућности. Премда аутор обрађује питање политичке одговорности у Републици Србији, може се закључити да генерално посматрано ситуација је у готово свим државама и у свим политичким системима мање више слична и готово свака држава се суочава са истим проблемима, уз незнатне осцилације у разликама.

кључне речи:

Референце

  • Бошковић Н. Горан, Југовић М. Сретен, „Корупција у јавној управи Републике Србије – специфичности и институционални механизми за спречавање“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 3/2015, стр. 137-155.
  • Гостовић Драган, „Дефинисање извршне власти“, Правни живот, Београд, 11/2009, стр. 181-196.
  • Гостовић Драган, Извршна власт као државна функција, Алтера, Београд, 2006.
  • Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, бр. 111/2007.
  • Закон о Влади, Службени гласник РС, бр. 55/2005, 71/2005 – испр. 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – одлукa УС, 72/2012, 7/2014 – одлукa УС и 44/2014, чл. 7.
  • Зекавица Радомир, „Контрола и одговорност у систему политичких институција Европске уније – основни изазови и проблеми“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, бр. 74/2016, стр. 117-132.
  • Јовичић Миодраг, Демократија и одговорност, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Марковић Ратко, Извршна власт, Савремена администрација, Београд, 1980.
  • Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016.
  • Петров Владан, Вуковић Р. Игор, „Имунитет неодговорности посланика – уставноправни и кривичноправни поглед“, Српска политичка мисао, Београд, 2/2015, стр. 275-294.
  • Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжињеринг – структуре, подстицаји и исходи, превела с италијанског Маја Миличевић, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Lončar Zoran, „Ministerial Responsibility: Regulations and Practical Issues in the Republic of Serbia“, Croatiаn and comparative public administration, Zagreb, br. 4/2013, str. 1171-1198.
  • Smerdel Branko, „Odgovornost vlade u europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije “rade svoj posao”“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, br. 3-4/2010, str. 631-655.
периодика Администрација и јавне политике 3/2018 3/2018 УДК 342.51(497.11):316.334.3 71-85
ç