Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ОСОБИНЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА КОД ПОНИШТАЈА РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ

Сажетак

Спор ради поништаја решења о отказу представља један од индивидуалних радних спорова који је најчешћи у судској пракси. У нашем праву спорови из радних односа решавају се према општим правилима парничног поступка уз извесне специфичности које су прописане у посебној глави закона који уређује парнични поступак. Рад пред нама има за циљ да покаже колико су правила парничног поступка у овим споровима особена, да ли су довољна и делотворна за заштиту права у овим случајевима. Зато ће бити приказан пут правне заштите од подношења тужбе до закључења главне расправе са посебним освртом на ток поступка. Анализа приказаног поступка кроз законска решења и постојећу судску праксу показаће да су општа правила парничног поступка применљива на радне спорове, али да је највећи проблем њихова (не)делотворност.

кључне речи:

Референце

  • Брковић Радоје, „Вишак запослених по Закону о раду у светлу комунитарних радних стандарда”, Радно и социјално право, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, вол. 9, бр. 1–6/2005, стр. 46–62.
  • Закон о парничном поступку – ЗПП. Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и 87/2018.
  • Закон о раду – ЗОР, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018.
  • Закон о уређењу судова – ЗУС, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2014 – др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – одлука УС, 87/2018 и 88/2018 – одлука УС.
  • Ивошевић Зоран, Ивошевић Милан, Коментар Закона о раду, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Ивошевић Зоран, Ивошевић Милан, Коментар Закона о раду, Службени гласник, Београд, 2007.
  • Ивошевић Зоран, Ивошевић Милан, Коментар Закона о раду, Службени гласник, Београд, 2015.
  • Јовановић Предраг, „Одговорност запосленог кроз поступак отказа уговора о раду”, у зборнику: Радно право у условима транзиције (приредио: Радоје Брковић), Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу, 2003, стр. 63–67.
  • Кеча Ранко. Грађанско процесно право – Приручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Лубарда Бранко. „Отказ послодавца раднику из економских разлога”, Право и привреда, Удружење правника у привреди Србије, Београд, бр. 3–6/1993.
  • Обрадовић Горан. „О потпуној накнади штете код незаконитог отказа”, у зборнику: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије (приредила: Невена Петрушић), Правни факултет, Универзитет у Нишу, 2009, стр. 95–102.
  • Познић Боривоје, Ракић-Водинелић Весна, Грађанско процесно право, петнаесто измењено и допуњено издање, Савремена администрација, Београд, 1999.
  • Поповић Мирјана, Судска заштита запосленог од незаконитог отказа, Правни факултет, Универзитет Мегатренд, Београд, 2019.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 1248/17 од 18.04.2018.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 1087/16 од 22.03.2017.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 608/14 од 26.12.2014.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 978/15 од 04.11.2015.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 2008/15 од 09.12.2015.
  • Пресуда Врховног касационог суда Рев2 2389/15 од 11.02.2016.
  • Решење Врховног касационог суда Рев2 2855/17 од 07.12.2017.
  • Станковић Гордана, Грађанско процесно право, Парнично процесно право, прва свеска, Ниш, 2007.
  • Станковић Обрен, Владимир Водинелић, Увод у грађанско право, Номос, Београд, 1996.
  • Трива Синиша. Грађанско процесно право и парнично процесно право, Друго прерађено издање, Народне новине, Загреб, 1972.
  • Шундерић Бoривоје, Право Међународне организације рада, Правни факултет, Универзитет у Београду, 2001.
  • Lammy Betten, International Labour Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 349.22 305-323
ç