Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: СЛУЧАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУБОТИЦА

Сажетак

У раду се полази од става да међу установама социјалне заштите центри за социјални рад имају изузетно одговорну, сложену и значајну улогу у институционалном систему социјалне заштите. Као више функционалне установе социјалне заштите, у којима се непосредно или посредно задовољава већина социјалних потреба грађана и њихових породица заснованих на мултидисциплинарном тимском раду компетентних стручњака, центри социјалне заштите представљају базичну стручно-институционалну основу социјалне заштите у Републици Србији. Тако заснована активност центара за социјални рад посебно долази до изражаја у периоду транзиције друштвено-економских односа која је оставила веома изражене последице с аспекта социо-економске политике за поједине друштвене групе и које се понекад називају „губитници транзиције”. У последње време, услед мигрантске кризе, будући да се Србија нашла на мапи пута великог броја избеглица за Европу, поједини центри за социјални рад добијају нову улогу у збрињавању и организовању надзора над малолетним лицима без пратње и насиљу у мигрантским породицама.

Сложеност непосредне социјалне заштите коју организују центри социјалне заштите може се посматрати кроз разноврсност и обимност задатака и стручних активности које се примењују према појединим врстама корисника или њихових породица.

кључне речи:

Референце

  • Билтен о раду ЦСР Суботица за 2015, 2016. и 2017. годину, ЦСР Суботица, Суботица.
  • Бузин Николај, Младеновић Мирослав, „Отмица Европе – неконтролисана миграција као претња националној и регионалној безбедности”, Српска политичка мисао, 3/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 173–189.
  • Вељковић Лела, Ивановић Сузана, „Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (Испитивање задовољства корисника услуге)”, Социјална мисао, Београд, број 1, 2011.
  • Закон о социјалној заштити, Сл. гласник РС, бр. 24/2011.
  • Матковић Гордана, Шундерић Жарко, Модел за локализацију процеса европских интеграција за област социјалне и дечије заштите, Центар за социјалну политику, Београд, 2018.
  • Милосављевић Милосав, Социјална сигурност у самоуправном друштву, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984.
  • Миловановић Милорад, Крговић Томислав, Подручја социјалног рада, Линеа, Београд, 1998.
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Србија наставља да брине о мигрантима, Internet, https://minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/, 30/01/2019.
  • Обретковић-Бабић Мирјана, Основна обележја правне делатности у центру за социјални рад, Завод за проучавање социјалних проблема, Београд, 1976.
  • Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у РС, 2011.
  • Стојиљковић Зоран, „Трактат о социјалној правди и правичности”, Српска политичка мисао, бр. 1/2018, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 41–58.
  • Тотић Ибрахим, „Економско-социјална димензија сиромаштва и незапослености”, Социјална мисао, број 1, Београд, 2011.
  • Чекеревац Ана, Упоредна и међународна социјална политика, Линеа, Београд, 1999.
  • Mouly Jean, “Where social welfare and economics meet”, ILO Review, No. 3, Geneva, 1986.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 364-5(497.11 Subotica) 345-359
ç