Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОДНОС ИЗМЕЂУ БИОЛОШКЕ ДЕЦЕ ХРАНИТЕЉА И ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ (ПЕРСПЕКТИВА БИОЛОШКОГ ДЕТЕТА)

Сажетак

Фокус стручних служби али и истраживачког рада када говоримо о породичном смештају је превасходно усмерен на подршку деци на смештају и хранитељима. Са друге стране, биолошка деца хранитеља и поглед на хранитељство из њихове перспективе, њихов доживљај о хранитељству, њихов однос са децом смештеном у породици често остају ван ових опсега. Рад има за циљ анализу начина на који биолошка деца хранитеља доживљавају односе са дететом смештеним у њиховим породицама. Истраживање је спроведено на узорку од шездесет једног биолошког детета хранитеља чији се родитељи баве хранитељством, узраста од дванаест до деветнаест година, оба пола (N=61, 33 девојчице, 28 дечака). Испитаници су биолошка деца хранитеља из хранитељских породица са територија које прати Центар за породични смештај и усвојење Београд. Технике коришћене за прикупљање података су упитник и продубљени интервју. Утврђена је повезаност између односа и укупног броја деце у породици, као и између година бављења хранитељством и квалитета односа биолошке деце хранитеља и деце на хранитељству. Добијени резултати указују да је однос између биолошког детета хранитеља и детета на смештају према мишљењу биолошке деце веома позитиван, те да према карактеристикама односа (улогама које деца заузимају, компетитивности, удруживању) одговара односу који се формира међу сиблинзима.

кључне речи:

Референце

  • Борисављевић, Т. (2014). „Успостављање емотивних веза деце на хранитељству са новим људима – понашања која збуњују“:  Искорак, 01.09.2014.
  • Грујић, Д., Иванишевић Љ., Текић В., Хаџовић Љ. (2015). Програм припреме будућих хранитеља Сигурним кораком до хранитељства – приручник за тренере. Београд: Центар за породични смештај и усвојење Београд.
  • Жегарац, Н. (ед.) (2014). У лавиринту социјалне заштите: поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају. Београд: Факултет политичких наука.
  • Жегарац, Н. и др. (2015). Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије. Београд: Комора социјалне заштите.
  • Лефевр, М. (2017). Комуникација са децом и младима: радити другачије. Београд: Универзитет, Факултет политичких наука.
  • Миленковић, С., Грујић, Д. (2010). Хранитељство за бебе. Београд: Центар за породични смештај деце и омладине Београд, стр. 116.
  • Правилник о хранитељству. Службени гласник РС, бр. 36/2008
  • Duffy, C. (2013). The Impact of Fostering on Birth Children and their Involvement in the Fostering Process: Invisible, Vulnerable or Valued? Critcal Social Thinking Vol.5.
   Internet, https://www.ucc.ie/en/media/academic/appliedsocialstudies/docs/ClaireDuffy.pdf
  • Hojer, I., Sebba, J., Luke, N. (2013). The impact of fostering on foster carers’ children. University of Oxford: Rees Centre for Research in Fostering and Education.
  • Nuske, E. (2004). Beyond the double edged sword: The Contradictory experiences of biological children in foster families. Paper presented at the Conference on International Research Perspectives on Child and Family Welfare.
  • Smith, M. (2015) “The lived and felt experience of foster care from the perspective of foster parents’ own children”. University of Canterbury.Internet, https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/13793/Smith_Morgan_MSc.pdf?sequence=1 13/01/19
  • Spears, W., Cross, M. (2003). How do ’children who foster’ perceive fostering? Adoption and Fostering, vol. 27, no 4.
  • The fostering network. (2008). Sons and daughters policy. Internet, https://www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/www.fostering.net/files/public/resources/fostering-networks-position/sons_and_daughters_policy.pdf 20/03/19.
  • Williams, D. (2017). Recognising Birth Children as Social Actors in the Foster-Care Process: Retrospective Accounts from Biological Children of Foster-Carers in Ireland. British Journal of Social Work, vol. 47, pp. 1394-1410. Internet,
   https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=aaschsslarts 14/03/19.
  • Younes, M. N., Harp M. (2007). Addresing the Impact of Foster Care on Biological Children and Their Families. Child Welfare League of America. vol. 86, #4, July/Avgust 2007, pages 21-40.
периодика Социјална политика 3/2019 3/2019 УДК 364.4-058.86-053.2 9-27
ç