Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ОДМЕРАВАЊЕ СУПРОТСТАВЉЕНИХ ИНТЕРЕСА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Сажетак

У тексту се анализира пракса одмеравања супротстављених интереса у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. На основу упоређивања законских одредби о одмеравању интереса са праксом њихове примене, изводи се закључак да се о захтевима тражиоца информација по правилу одлучује на произвољан начин, без упоришта у Закону. Овај недостатак обележава поступак који се води пред првостепеним органима јавне власти, као и пред Повереником за слободан приступ информацијама од јавног значаја као жалбеним органом, и то у целокупном досадашњем периоду примене Закона. У циљу давања доприноса отклањању наведеног правног дефицита, у завршном делу текста се предлажу допуне законских одредби које би могле утицати на конституисање праксе законите примене правила о одмеравању интереса у будућности.

кључне речи:

Референце

  Прописи

  • Европска конвенција о људским правима.
  • Закон о општем управном поступку – ЗУП, Службени гласник РС, бр. 18/16.
  • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – ЗСПИЈЗ, Службени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.

  Одлуке

  • Одлука Европског суда за људска права, Предмет Бедат против Швајцарске, представка бр. 56925/08, Internet, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“56925/08″],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-161898”]}, 10/08/2018.
  • Одлука Европског суда за људска права, Предмет Јовановић против Србије, представка број 32299/08, Internet, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-142926”]}, 10/08/2018.
  • Одлука Европског суда за људска права, Предмет Nejdet Şahin и Perihan Şahin против Турске [ВВ], представка број 13279/05, Internet, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“13279/05″],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-107156”]}, 10/08/2018.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-00063/2005-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-00459/2006-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01457/2006-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01653/2006-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01149/2008-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01113/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01170/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01359/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01555/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01765/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02058/2010-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-00411/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-00955/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01480/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01707/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02424/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02446/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02516/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02834/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-297/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-03027/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-342/2011-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01055/2014-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02427/2014-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02665/2014-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-04286/2014-03.
  • Одлука Повереника бр. 011-00-01017/2015-02.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01543/2015-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-01966/2015-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02134/2015-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-02350/2015-03.
  • Одлука Повереника бр. 07-00-00282/2009-03.
  • Одлука Уставног суда Савезне Републике Немачке, 1 БвР 1602, 1606, 1626/07.
  • Одлука Уставног суда Савезне Републике Немачке, 2 БвР 392/07.

  Друго

  • Водинелић Владимир, „Европски стандарди слободе медија“, Билтен судске праксе, Intermex, Београд, бр. 3/2007, стр. 31–70.
  • Водинелић Владимир, Гајин Саша, Маринковић Танасије, Миленковић Дејан, Ненадић Немања, Лукшић-Орландић Тамара, Булајић Светислава, Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама, Internet, https://www.poverenik.rs/images/stories/Dokumentacija/16_cdok.pdf, 10/08/2018.
  • „Глобални рејтинг права на информације“ (“Global Right to Information Rating”), Internet, http://www.rti-rating.org, 10/08/2018.
  • Дамњановић Ивана, „Партиципативни експерименти у Србији: демократске иновације?“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2018, стр. 27–43.
  • Извештаји Повереника, Internet, https://www.poverenik.rs/sr/извештаји-повереника.html, 10/08/2018.
  • Кољевић Богдана, „Рансијерова демократска политика“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2017, стр. 53–66.
  • Миленковић Дејан, Приручник за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Internet, https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf, 10/08/2018.
  • Модел закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2002, Internet, https://cups.rs/wp-content/uploads/2018/08/Model-Zakona-o-slobodnom-pristupu-informacijama-od-javnog-znacaja.pdf, 10/08/2018.
  • Нацрт закона о изменама и допунама ЗСПИЈЗ, Internet, http://www.mduls.gov.rs/dokumenta-zakoni-javne-rasprave.php, 10/08/2018.
  • Повереник за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, Извештај за 2016, Internet, https://www.poverenik.rs/sr/извештаји-повереника.html, 10/08/2018.
  • Повереник за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, Извештај за 2017, Internet, https://www.poverenik.rs/sr/извештаји-повереника.html, 10/08/2018.
  • Приручници, Internet, https://www.poverenik.rs/sr/publikacije/приручници.html, 10/08/2018
  • Приступ информацијама – пракса, Internet, https://www.poverenik.rs/sr/приступ-информацијама/пракса.html, 10/08/2018
  • Шабић Родољуб, „Заштита права на слободан приступ информацијама према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја“, Правни записи, Правни факултет, Универзитет Унион у Београду, бр. 1/2012, стр. 54–72.
  • Kovač Polonca, “Legal Remedies in Exercising the Right to Information: A Compartive Overview”, in: The Laws of Transparency in Action, A European Perspective (eds. Dacian. C. Dragos, Polonce Kovač, A. T. Bert Marseille), Palgrave Macmillan, Cham, 2018, стр. 639–658.
  • Milovanović Dobrosav, Davinić Marko, Cucić Vuk, ”Free Access to Information in Serbia”, The Laws of Transparency in Action, A European Perspective (eds. Dacian. C. Dragos, Polonce Kovač, A. T. Bert Marseille), Palgrave Macmillan, Cham, 2018, стр. 501–541.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 342.727(497.11) 231-248
ç