Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОДБОР АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА – ПРАКСА ОД 2011. ДО 2013. ГОДИНЕ

Сажетак

Рад се бави Одбором Агенције за борбу против корупције, као органом Агенције за борбу против корупције који има значајне надлежности, међу којима јесте и решавање у другостепеном поступку, односно одлучивање по жалбама на одлуке директора. Одбору Агенције за борбу против корупције приликом одлучивања по жалбама директно асистира Канцеларија Одбора. Такође, обрађују се проблеми у одлучивању по жалбама, као и пракса Одбора Агенције за борбу против корупције за 2011, 2012. и 2013. годину. Пракса Одбора Агенције за борбе против корупције ће се, поред одлучивања по жалбама, укратко приказати и на примеру одлучивања по ванредним правним средствима. Оба приказа ће садржати број донетих одлука, као и садржину првостепених одлука. Посебно ће се осветлити и одређене нелогичности које се могу идентификовати у институционалном аранжману када је реч о првостепеном и другостепеном одлучивању у Агенцији за борбу против корупције. Циљ рада јесте да се укаже на институционално устројство Агенције за борбу против корупције у домену Одбора, први краткорочни циклус одлучивања по жалбама, те да се предложе поједина решења којима је могуће унапредити рад Агенције за борбу против корупције.

кључне речи:

Референце

  1. Водич кроз праксу Агенције за борбу против корупције, Лубарда, Бранко, Бабић, Татјана (ур.), Агенција за борбу против корупције, Београд, 2013.
  2. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину.
  3. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2011. годину.
  4. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину.
  5. Миленковић, Дејан, Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука, Београд, 2012.
  6. Закон о Агенцији за борбу против корупције, „Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 одлука УС, 67/2013 одлука УС, 112/2013 аутентично тумачење о 8/2015 одлука УС.
  7. Закон о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010.
  8. Пословник Одбора Агенције за борбу против корупције
  9. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизации радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције, бр. 014-110-0011/2014-06.
  10. ЦеСИД, УНДП Србија, Став грађана Србије према корупцији осми истраживачки циклус, УНДП Србија, (онлајн),
  11. http://www.rs.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/ Serbian/Corruption%20UNDP_SRB_Benchmarking%20Survey%20 Serbian%20December%202013.pdf,12/2013.), приступљено: 10.2015.

   

периодика Администрација и јавне политике 3/2015 УДК 343.85:343.352(497.11)“2011/2013“ 77-93
ç