Изабери језик:
Тема броја

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР ОСНАЖИВАЊА ПОСЕБНО УГРОЖЕНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА -РИЗИЦИ ПРЕВРЕМЕНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛСКОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Сажетак

Предмет истраживања представља осипање ученика у основној и средњој школи и рано напуштање школовања, који најчешће доводе до социјалног искључивања. У раду се разматра допринос породичних прилика наведеноме – образовања родитеља, материјалног статуса породице, односа и веза међу члановима, као и средине – школског окружења и односа у разреду. Такође, у раду су представљене и тешкоће (препреке) са којима се деца из сиромашних домаћинстава срећу у образовном систему. Општи циљ овог истраживања је анализа фактора који доводе до осипања деце на нивоу основне и средње школе. Као специфични циљеви могу се издвојити: повезаност породичне средине и школског постигнућа; социјално-економски статус породице; образовни ниво родитеља, запосленост родитеља, стамбени услови; структура породице – брачни статус родитеља, број деце у породици, број чланова породице; понашања родитеља према деци; породична васпитна пракса, подстицање и помоћ деци у учењу, праћење дечијег рада и увид у понашање деце у слободном времену, примена васпитних мера, ставови родитеља према образовању, сарадња са школом, укљученост родитеља у школске активности и израду домаћих задатака; однос међу члановима у породици кроз породичну климу; фактори ризика за ненастављање школовања; испитати да ли су школе довољно инклузивне и да ли стварају атмосферу прихватања међу ученицима, те како то последично доводи до напуштања школе посебно оних који су због других разлога (нпр. сиромаштво) већ у ризику од ненастављања школовања. Сиромаштво, односно социјална и економска депривација главни је узрок напуштања школе због чега је важно указати како оно доводи до ненастављања школовања. Социјално и економски депривирана деца расту у срединама које су веома сиромашне и на тај начин им је смањена могућност интелектуалног стимулисања (нпр. мања могућност за употребу књига и рачунара). Такође, сиромаштво често одвраћа децу од школе, тако што се рано укључују у процес рада; повезаност друштвено-економских фактора и школског постигнућа; место становања (село-град), животни стандард породице, постојање културних интитуција у средини.

кључне речи:

Референце

    • Колин Марија,Обрасци живота у сиромаштву и нове парадигме Европске уније“, Социологија (2), Институт друштвених наука Београд, 2008, стр. 87-96.
    • Републички завод за социјалну заштиту, Праћење друштвене искључености у Србији, Internet,http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/iskljucenost/Selekcija%20i%20karakteristike%20ciljnih%20grupa….pdf
    • Џуверовић Борислав, „Класни аспекти образовања“ У: М.Поповић, М. Богдановић, С. Вујовић (ур).  Друштвене неједнакости, Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, Београд, 1987, стр. 121-157.
периодика Социјална политика 1/2020 1/2020 УДК 37.014.53(497.11) 29-53
ç