Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ОБЛИЦИ ПРАВИЧНОГ ЗАДОВОЉЕЊА У ЕВРОПСКОМ СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Сажетак

Европска конвенција о људским правима у чл. 41 овлашћује Суд да у случају њене повреде подносиоцу представке пружи правично задовољење чији је циљ да га стави у исти правни положај у коме би био да му права нису прекршена. Он то, најпре, може учинити путем декларативне изјаве да постоји повреда гарантованих права из Конвенције. Други облик правичног задовољења је надокнада материјалне штете, која се досуђује ради покрића стварне штете и измакле добити подносиоца представке. Оштећеној страни може бити додељена и накнада нематеријалне штете уколико је кршењем Конвенције повређен њен телесни или психички интегритет. Суд је, поред обештећења, досуђивао апликанту надокнаду трошкова поступка које је имао пред домаћим органима, као и трошкова насталих у поступку пред самим Судом. На основу Конвенције Суд је налагао државама и предузимање различитих индивидуалних мера ради успостављања статуса quo ante.

кључне речи:

Референце

  • Akdivar and Others v. Turkey (Art. 50), No. 21893/93, Grand Chamber Judgment of 1 April 1998, ECLI:CE:ECHR:1998:0401JUD002189393.
  • Aleksanyan v. Russia, No. 46468/06, Judgment of 22 December 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1222JUD004646806.
  • Allard v. Sweden, No. 35179/97, Judgment of 24 June 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0624JUD003517997.
  • Al-Saadoon and Mufdhi v. United Kingdom, No 61498/08, Judgment of 2 March 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0302JUD006149808.
  • Al-Skeini and Others v. United Kingdom, No.55721/07, Judgment of 7 July 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD005572107.
  • Altwicker-Hámori, Szilvia, Tilmann Altwicker and Anne Peters. 2016. “Measuring Violations of Human Rights: An Empirical Analysis of Awards in Respect of Non-Pecuniary Damage under the European Convention on Human Rights.” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 76 (1): 1–51.
  • Assanidze v. Georgia, No. 71503/01, Grand Chamber Judgment of 8 April 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0408JUD007150301.
  • Ayder and Others v. Turkey, No. 23656/94, Judgment of 8 January 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0108JUD002365694.
  • Basarba OOD v. Bulgaria, No. 77660/01, Judgment of 20 January 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0120JUD007766001.
  • Belilos v. Switzerland, No. 10328/83, Judgment of 29 April 1988, ECLI:CE:ECHR:1988:0429JUD001032883.
  • Belvedere Alberghiera Srl v. Italy (Art. 41), No. 31524/96, Judgment of 30 October 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1030JUD003152496.
  • Beyeler v. Italy (Art. 41), No. 33202/96, Judgment of 28 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0528JUD003320296.
  • Brumărescu v. Romania (Art. 41), No. 28342/95, Grand Chamber Judgment of 23 January 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0123JUD002834295.
  • Buyse, Antoine. 2008. “Lost and Regained? Restitution as a Remedy for Human Rights Violations in the Context of International Law.” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 68 (1): 129–153.
  • Bydlinski, Franz. 2011. “Methodological Approaches to the Tort Law of the ECHR.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 29–128. Berlin: De Gruyter.
  • Caleffi v. Italy, No. 11890/85, Judgment of 24 May 1991, ECLI:CE:ECHR:1991:0524JUD001189085.
  • Campbell and Cosans v. the United Kingdom (Art. 50), No. 7511/76 and 7743/76, Judgment of 23 March 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0322JUD000751176.
  • Castells v. Spain, No. 11798/85, Judgment of 23 April 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:0423JUD001179885.
  • Ceachir v. Moldova (Art. 41), No. 11712/04, Judgment of 10 December 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:1210JUD005011506.
  • Comingersoll SA v. Portugal, No. 35382/97, Grand Chamber Judgment of 6 April 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0406JUD003538297.
  • Cremer, Hans-Joachim. 2014. “Prescriptive Orders in the Operative Provisions of Judgments by the European Court of Human Rights: Beyond res judicanda?” In Јudgments of the European Court of Human Rights – effects and implementation, eds. Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger, 39–58. Baden-Baden: Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law.
  • Cretu v. Romania, No. 32925/96, Judgment of 9 July 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0709JUD003292596.
  • Cvijetić v. Croatia, No. 71549/01, Judgment of 26 February 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0226JUD007154901.
  • Ćorić, Vesna. 2017. Naknada štete pred Evropskim nadnacionalnim sudovima. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • De Wilde, Ooms and Versyp (“Vagrancy”) v. Belgium (Art. 50), Nos. 2832/66 et al., Judgment of 10 March 1972, ECLI:CE:ECHR:1972:0310JUD000283266.
  • Doğan and Others v. Turkey (Art. 41), Nos. 8803–8811/02 et al., Judgment of 13 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD000880302.
  • Dudgeon v. the United Kingdom (Art. 50), No. 7525/76, Judgment of 24 February 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0224JUD000752576.
  • Đajić, Sanja. 2014. „Naknada nematerijalne štete u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava: Kipar protiv Turske.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 48 (3): 189–206. doi: 10.5937/zrpfns48-6970.
  • Eckle v. Germany (Art. 50), No. 8130/78, Judgment of 21 June 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0621JUD000813078.
  • Engel аnd Others v. the Netherlands (Art. 50), Nos. 5100/71 et al., Judgment of 23 November 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1123JUD000510071.
  • Erdal, Ugur, and Hasan Bakirci. 2006. Article 3 of the European Convention on Human Rights A Practitioner’s Handbook. Geneva: Organisation Mondiale contre la Torture.
  • European Court of Human Rights [ECHR], Practice Direction – Just Satisfaction Claims, issued by the President of the Court on 28 March 2007.
  • European Court of Human Rights [ECHR], Rules of Court, 4 November 2019.
  • Ghavtadze v. Georgia, No. 23204/07, Judgment of 3 March 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0303JUD002320407.
  • Gillow v. the United Kingdom (Art. 50), No. 9063/80, Judgment of 14 September 1987, ECLI:CE:ECHR:1987:0914JUD000906380.
  • Gladysheva v. Russia, No. 7097/10, Judgment of 6 December 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1206JUD000709710.
  • Golder v. the United Kingdom, No. 4451/70, Judgment of 21 February 1975, ECLI:CE:ECHR:1975:0221JUD000445170.
  • Guzzardi v. Italy, No. 7367/76, Judgment of 6 November 1980, ECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000736776.
  • Hauschildt v. Denmark, No. 10486/83, Judgment of 24 May 1989, ECLI:CE:ECHR:1989:0524JUD001048683.
  • Iatridis v. Greece, No. 31107/96, Grand Chamber Judgment of 19 October 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:1019JUD003110796.
  • Ichim, Octavian. 2015. Just Satisfaction under European Convention on Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, No. 48787/99, Grand Chamber Judgment of 8 July 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0708JUD004878799.
  • Jakšić, Aleksandar. 2006. Evropska konvencija o ljudskim pravima – komentar, Beograd: Pravni fakultet.
  • Jokela v. Finland, No. 28856/95, Judgment of 21 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002885695.
  • Kissling, Christa, and Denis Kelliher. 2011. “Compensation for Pecuniary and Non-Pecuniary Loss.”. In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 579–724. Berlin: De Gruyter.
  • Kostovska v. FYR Macedonia, No. 44353/02, Judgment of 15 June 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0615JUD004435302.
  • Kulis v. Poland (Art. 41), No. 15601/02, Judgment of 6 October 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1006JUD002720903.
  • Kutić v. Croatia, No. 48778/99, Judgment of 2 January 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0301JUD004877899.
  • Le Compte, Van Leuven and De Meyere, No. 6878/75 and 7238/75, Judgment of 18 October 1982, ECLI:CE:ECHR:1982:1018JUD000687875.
  • Leach, Philip. 2005. Taking a Case to the European Court of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
  • Lungoci v. Romania, No. 62710/00, Judgment of 26 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD006271000.
  • Lustig-Prean and Beckett v. United Kingdom, (Art. 41) Nos. 31417/96 and 32377/96, Judgment of 25 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0725JUD003141796.
  • Manifattura v. Italy, No. 12407/86, Judgment of 27 February 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:0227JUD001240786.
  • McCann and Others v. the United Kingdom, No. 18984/91, Grand Chamber Judgment of 27 September 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:0927JUD001898491.
  • Meltex Ltd. and Mesrop Movsesyan v. Armenia, No. 32283/04, Judgment of 17 June 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0617JUD003228304.
  • Mijačić, Mirsa. 1992–1993. „Oblici naknade štete.” Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 32–33: 21–31.
  • Mikheyev v. Russia, No. 77617/01, Judgment of 26 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD007761701.
  • Mocanu and Others v. Romania, Nos. 10865/09 et al., Grand Chambre Judgment of 17 September 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0917JUD001086509.
  • Nifosi-Sutton, Ingrid. 2010. “The Power of the European Court of Human Rights to Order Specific Non-Monetary Relief: a Critical Appraisal from a Right to Health Perspective.” Harvard Human Rights Journal 23 (1): 51–73.
  • Oberschlick v. Austria, No. 11662/85, Judgment of 23 May 1991, ECLI:CE:ECHR:1991:0523JUD001166285.
  • Oleksandr Volkov v. Ukraine, No. 21722/11, Judgment of 9 January 2013, ECLI:CE:ECHR:2018:0206JUD002172211.
  • Oliphant, Ken, and Katarzyna Ludwichowska. 2011. “Damage.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 397–448. Berlin: De Gruyter.
  • Öneryildiz v. Turkey, No. 48939/99, Grand Chambre Judgment of 30 November 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD004893999.
  • Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, Nos. 14234/88 et. al., Judgment of 29 October 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1029JUD001423488.
  • Ovey, Clare, and Robin White. 2002. European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
  • Oyal v. Turkey, No. 4864/05, Judgment of 23 March 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD000486405.
  • Öztürk v. Germany (Art. 50), No. 8544/79, Judgment of 23 October 1984, ECLI:CE:ECHR:1984:1023JUD000854479.
  • Pakelli v. Germany, No. 8398/74, Judgment of 25 April 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0425JUD000839878.
  • Pannocchia v. Italy, No. 37008/97, Judgment of 17 April 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0417JUD003700897.
  • Papamichalopoulos and Others v. Greece, (Art. 50), No. 14556/89, Judgment of 31 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1031JUD001455689.
  • Paunović, Milan, i Slavoljub Carić. 2007. Evropski sud za ljudska prava: nadležnost i postupak. Beograd: Pravni fakultet.
  • Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland (Art. 50), No. 12742/87, Judgment of 9 February 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0209JUD001274287.
  • Popović, Dragoljub. 2012. Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Službeni glasnik.
  • Prežec v. Croatia, No. 48185/07, Judgment of 15 October 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:1015JUD004818507.
  • Radišić, Jakov. 2018. Obligaciono pravo. Niš: Pravni fakultet.Ajdarić v. Croatia, No. 20883/09, Judgment of 13 December 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002088309.
  • Radivojević, Zoran, i Nebojša Raičević. 2017. „Sankcionisanje država članica EU zbog neizvršenja presuda Suda pravde i neobaveštavanja o sprovođenju direktiva.” Srpska politička misao 56 (4): 243–261. doi: 10.22182/spm.5622017.14.
  • Raičević, Nebojša. 2005. „Mere koje građani Srbije i Crne Gore mogu očekivati od Evropskog suda za ljudska prava u slučaju utvrđivanja povrede njihovih prava.” U Evropski sistem zaštite ljudskih prava iskustva i novi izazovi, ur. Zoran Radivojević, 163-175. Niš: Pravni fakultet.
  • Ringeisen v. Austria (Art. 50), No. 2614/65, Judgment of 22 June 1972, ECLI:CE:ECHR:1972:0622JUD000261465.
  • Saïdi v. France, No. 14647/89, Judgment of 20 September 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0920JUD001464789.
  • Schmautzer v. Austria, No. 15523/89, Judgment of 23 October 1995, ECLI:CE:ECHR:1995:1023JUD001552389.
  • Schwabe v. Austria, No. 13704/88, Judgment of 28 August 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:0828JUD001370488.
  • Scozzari and Giunta v. Italy, Nos. 39221/98 and 41963/98, Grand Chamber Judgment of 13 July 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD003922198.
  • Shelton, Dinah. 2015. Remedies in International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press.
  • Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD001403888.
  • Sofletea v. Romania, No. 48179/99, Judgment of 25 November 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1125JUD004817999.
  • Sovtransavto Holding v. Ukraine, (Art. 41) No 48553/99, Judgment of 2 October 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:1002JUD004855399.
  • Steiner, Elisabeth. 2011. “Just Satisfaction under Art 41 ECHR: A Compromise in 1950 – Problematic Now.” In Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, eds. Attila Fenyves, Ernst Karner, Helmut Koziol and Elisabeth Steiner, 3–26. Berlin: De Gruyter.
  • Stork v. Germany, No. 38033/02, Judgment of 13 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD003803302.
  • Stretch v. United Kingdom, No. 44277/98, Judgment of 24 June 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0624JUD004427798.
  • Sunday Times v. UK (No 1)(Art. 50), No. 6538/74, Judgment of 6 November 1980, ECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000653874.
  • Swierzko v. Poland, No. 9013/02, Judgment of 10 January 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0110JUD000901302.
  1. and Others v. Finland, No. 27744/95, Judgment of 13 December 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1213JUD002774495.
  • The Former King of Greece v. Greece (Art. 41), No. 25701/95, Grand Chambre Judgment of 28 November 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1128JUD002570194.
  • Varnava and Others v. Turkey, Nos. 16064/90 et al., Grand Chambre Judgment of 18 September 2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0918JUD001606490.
  • Vasiliu v. Romania, No. 29407/95, Judgment of 21 May 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002940795.
  • Willis v. United Kingdom, No. 36042/94, Judgment of 11 June 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0611JUD003604297.
  • Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. (No. 3) v. Austria, Nos. 66298/01 and 15653/02, Judgment of 13 December 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1213JUD006629801.
  • Zanghi v. Italy, No. 11491/85, Judgment of 19 February 1991, ECLI:CE:ECHR:1991:0219JUD001149185.
  • Zubko and Others v. Ukraine, Nos. 39557/04 et al., Judgment of 24 April 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0426JUD000395504.
  • Zvolsky & Zvolska v. Czech Republic, No. 46129/99, Judgment of 12 November 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:1112JUD004612999.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 341.231.14:341.645(4) 227-254
ç