Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ИСТОРИЈЕ, ТРАДИЦИЈЕ И САВРЕМЕНОСТИ СРБА И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

О СРБИМА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ У ДЕЛИМА ЈОХАНА ГЕОРГА КОЛА

Сажетак

Рад се бави разматрањем националних идентитета, етничким распростирањем, антрополошким, карактерним и културним особеностима Срба, наведеним у путописима немачког географа и историчара, Јохана Георга Кола. За разлику од рада представљеног у прошлом броју овог часописа, пажња је посвећена Коловим путовањима у Будимпешту, Срем, Истру, Далмацију и Црну Гору. Путопишчева тумачења и закључци, упоређују се са подацима еминентних историчара, географа, етнографа и статистичара посматраног раздобља. Тиме се поткрепљује истинитост тврдњи низа цењених аутора, да је географски опсег насељен српским народом, још средином 19. века био много шири од данашњег. Такође, на основу Колових података који се упоређују с другим релевантним изворима, пориче се могућност било каквих хегемонистичких тежњи Срба према околним народима. С друге стране, на темељу сведочења овог путописца, расветљава се време покатоличавања православних Срба у Пешти и Будиму, и појашњава се етничко порекло Буњеваца, Шокаца, Истрана, Далматинаца, Дубровчана, Бошњака и Црногораца. Закључује се да је у подручјима која су у прошлости углавном била насељена становништвом српског етноса различитих вера, хрватски етноним проширен тек у другој половини 19. века. Скреће се пажња на присутност србофобије код Мађара и мађарских Немаца у тадашњној Будимпешти, чији узроци имају корен у етничким, језичким, религијским и економским разликама.

кључне речи:

Референце

  1. Berry, William, The kingdom of Hungary and the States that have been Subject to it which are now the northern parts of Turkey in Europe, London, 1680?, Интернет, https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015
  2. Blaeu, Willem J., Danubius, Fluvius Europae Maximus, a Fontibus ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab utroque latere in illum defluentibus, Amsterdam, 1638, Интернет, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Danubis_1636_Janssonius-Blaeu.jpg, 20/04/2015
  3. Бодрожић, Ђуро, „Српски национални идентитет: извори и основи“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 1/2012.
  4. Bowleс, John, The kingdom of Hungary and the States that have been Subject to it which are now the northern parts of Turkey in Europe, London, 1725, Интернет, http://digitool-b.lib.ucl.ac.uk:1801, 20/04/2015
  5. Bracher, Philip; Hertweck, Florian; Schröder, Stefan, Materialität auf Reisen: zur kulturellen Transformation der Dinge, LIT Verlag Berlin, Münster, 2006.
  6. Budak, Neven, Izazovi i zamke historijske sinteze. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Sv. 1, Leykam International, Zagreb, 2007.
  7. Chownitz, Julian, Handbuch zur Kenntniß von Ungarn, Verlag der Buchner’schen Buchhandlung, Bamberg, 1851.
  8. Czoernig, Karl Freiherr von, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, Band I, Wien, 1857.
  9. Fenning, Daniel; Collye, Joseph, A New System of Geography, Or a General Description of the World, Crowder, 1765.
  10. Fényes, Elek, Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása, Kiadja Heckenast Gusztáv, Pest, 1857.
  11. Ficker, Adolf, Die Völkerstämme der Österreichisch-Ungarischen Monarchie: Ihre Gebiete, Gränzen und Inseln, C. Ueberreuter’sche Buchdruckerei, Wien, 1869.
  12. Филиповић, Вера; Рафаиловић, Александар, Срби у Будимској доњој вароши Табан према пописима из 18. века, Архив Србије, Београд, 2014.
  13. Fine, John V. A., When ethnicity did not matter in the Balkans: a study of identity in pre-nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the medieval and early-modern periods, The University of Michigan Press, 2006.
  14. Franz Vaníček, Specialgeschichte der Militärgrenze: Aus Originalquellen und Quellenwerken geschöpft, I Band, Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1875.
  15. Гавриловић, Славко, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XV-XIX век), Филип Вишњић, Београд, 1993.
  16. Hase, Johann Matthias, Hvngariae ampliori significatu et veteris vel Methodicae, complexae Regna: Hvngariae Propriae, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bvlgariae, Cvmaniae, principatvm…, Curantibus Homannianis Heredibus, Nürnberg, 1744, Интернет, http://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1342497, 20/04/2015
  17. Jansson, Jan, Danubius Fluvius Europae Maximus A Fontibus Ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab utroque latere in illum fluentibus, Amsterdam, 1636, Интернет, https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015
  18. Jelčić, Dubravko, Politika i sudbine: eseji, varijacije i glose o hrvatskim političarima, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  19. Јевтић, Мирољуб, „Религија као узрок подела српског народа“, Култура полиса, Култура – Полис Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, бр. 19/2012.
  20. Kohl, Johann Georg, Die Völker Europa’s: Cultur- und Charakterskizzen der europäischen Völker, Berendsohn, Hamburg, 1872.
  21. Kohl, Johann Georg, Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten, Vierter Theil, Reise in Ungarn, Erste Abtheilung, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden und Leipzig, 1842.
  22. Kohl, Johann Georg, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, Erster Theil, Arnoldische Buchhandlung, Dreseden, 1851.
  23. Lea, Phillip, A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the States that have been Subject to it, which are at Present the Northern Parts of Turkey in Europe, London, 1686, Интернет, http://www.swaen.com/zoomV2.php?id=20706&zif_first=true, 20/04/2015
  24. Luca, Ignatz de, Oestreichische Spezialstatistik, Jos. Vinz. Degen, Wien, 1792.
  25. Ludovici, Carl Günther, Fortsetzung der Allgemeinen Schatz-Kammer Der Kauffmannschafft Oder Vollständiges Lexicon Aller Handlungen und Gewerbe So wohl in Deutschland als auswärtigen Königreichen und Ländern, Verlegts Johann Samuel Heinsius, Leipzig, 1743.
  26. Luttrell, Narcissus, A Brief Historical Relation of State Affairs from September 1678 to April 1714, Vol. 4,  Oxford: At The University Press, 1857.
  27. Magda, Paul, Neueste statistisch-geographische Beschreibung des Köngreichs Ungarn, Croatien, Slavonien und der ungarischen Militär-Grenze, Weygand’sche Buchhandlung, Leipzig, 1832.
  28. Paić und Scherb, Cèrnagora, Gedruckt bei Franz Suppan, k. k. priv. Buchdrucker und Buchhändler, Agram, 1846.
  29. Petrić, Hrvoje, „O Kranjcima i ‘Slovencima’ ili Slavoncima (Slovincima) u Križevačkoj županiji te Varaždinskom generalatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća“, Cris, Povijesno društvo Križevci, Vol.XI, бр. 1/
  30. Pickl, Othmar, Slavonija godine 1688. (Prema dnevniku grofa Sigmunda Joachima od Trauttmansdorffa), Radovi, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol.11, No.1, Rujan 1978.
  31. Robert, Cyprien, Les Slaves de Turquie: Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares, Том I, L. Passard/Jules Labitte, Paris, 184
  32. Schmidl, A. Adolf, Österreichische Blätter für Literatur und Kunst (Geschichte, Geografie, Statistik und Naturkunde), Zweiter Jahrgang, Nr. 46, Wien, 17. April, 1845.)
  33. Schmitt, Friedrich, Statistik des österreichischen Kaiserstaates, Dritte Auflage, Druck und Verlag von Carl Gerold’s Sohn, Wien, 1867
  34. Schwartner, Martin von, Statistik des Königreichs Ungern, gedruckt bey Matthias Trattner, Pest, 1798.
  35. Степић, Миломир, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци и последице“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014.
  36. Суботић, Момчило, „Србија и српске земље сто година после Великог рата“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014.
  37. Жутић, Никола С., „’Срби сви и свуда’ – ’хрватске земље без Хрвата’“, Историја 20. века, Институт за савремену историју, Београд, бр. 2, вол. 23/2005.
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 94(=163.41)(436-89):821.122.2992.09 Kohl J.G. 51-75
ç