Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НОВА ДИМЕНЗИЈА ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ РАЗВОЈА ДРУШТВЕНЕ ТЕОРИЈЕ

Сажетак

Изазови економске мисли, као што су индустријска револуција, интернационализација пословања довели су до алијенације у економским односима, класним поделама, успостављања различитих циљева и интереса појединих учесника економских активности и укључивање иновативног приступа у развоју економије.

Од економије појединца, у којој је материјализација играла минималну улогу, преко економије обима, економије информације и знања, дошли смо до економије мозгова, у једном дијалектичком процесу „негација негације“.

Са једне стране имамо висок степен друштвено-економског развоја, док са друге стране долази до занемаривања појединца у економским односима и његову подређеност општим колективним интересима. На тај начин врaћамо се познатим постулатима политичке економије, односима појединца и његовог рада и надокнаде, али и питањима правичне расподеле новостворене вредности, чије су темеље поставили Смит, Рикардо, а касније надоградили Малтус, Мил, Џевонс, Маркс и Енгелс.

Дакле, нова призма економске мисли, презентована кроз овај истраживачки рад, бави се питањима хуманизације данашње економије кроз економску социологију, али и ренесансу нове политичке економије, првенствено сагледавајући питања новостворене вредности, њене правичније расподеле, класних подела, материјализације и комплементарности циљева и интереса појединаца у друштву, као ствараоцима нове вредности. Закључак јесте да нова призма економске мисли треба да рефлектује комплементарност економије као науке са друштвом у целини, а с обзиром да економски субјекти, њихови циљеви и интереси имају значајну улогу у напретку и развоју друштва у целини.

кључне речи:

Референце

  • Бошњак Бранко, Антологија филозофских текстова, Школска књига, Загреб, 1960.
  • Враницки Предраг, Дијалектички и хисторијски материјализам, Матица хрватска, Загреб 1962.
  • Драгичевић Радичевић Татјана, „Ренесанса економске социологије кроз социологију економије“, IX Међународна научна конференција Социјални актери пред изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ВССП, Центар за индустријске односе, Београд, 2017.
  • Драгичевић Радичевић Татјана, Утицај савремених метода пословног одлучивања на ефикасност и ефективност предузећа у условима глобализације, докторска дисертација, Факултет за пословне студије, Београд, 2005.
  • Драгишић Драгољуб,, Илић Богдан, Медојевић Бранко, Павловић Милован, Политичка економија, Центар за издавачку делатност ЦИД, Економски факултет у Београду, Београд, 2002.
  • Енгелс Фридрих, Антидиринг, НИП Напријед, 1894.
  • Енгелс Фридрих, Антидиринг, Научна библиотека, Загреб, 1934.
  • Маринковић Владимир, Маринковић Дарко, Стефановић Небојша, Етика као друштвена пракса, Висока струковна школа за предузетништво, Београд, 2013.
  • Маркс Карл, Енглес Фридрих, Дела – том 24, Теорија о вишку вредности, Просвета, Београд, 1969.
  • Мор Томас, Утопија, Култура 1952, стр.181-185, према Антологија филозофских текстова, оп.цит.
  • Стојановић Ивица, Неомарксизам и економија, Економика, Београд, 1987.
  • Фром Ерих, Бекство од слободе, Нолит, Београд, 1983.
  • Фром Ерих, Здраво друштво, Рад, Београд, 1980.
  • Bradley Patrick, Victorian Lessons: Education and Utilitarianism in Bentham, Mill and Dickens, The Concord Review, Ralph Waldo Emerson Prize, 2001.
  • Cherman, H.J., Foundations of Radical Political Economy, према Савковић, Р (1992) Политичка економија, Научна књига, Београд, коришћено: Драгољуб Драгишић,, Богдан Илић,Бранко Медојевић, Милован Павловић, М. Политичка економија, Центар за издавачку делатност ЦИД, Економски факултет у Београду, Београд, 2002.
  • Dragičević Radičević Tatjana, Gavrilović Milica, “Corporate Economy – Agnosticism Materialized in the Class Distinctions”, The 5th International Scientific Conference Moral Effect of Economy and Economic Effect of Morality, Higher Educational Institution for Applied Studies of Entrepreneurship Belgrade, Centre for Industrial Relations Belgrade, Institute for Economical Agriculture Belgrade, 2013.
  • Dragičević Radičević Tatjana, Nestorović Milica, “New Economy – ‛The Brain Economyʼ”, Cultural and Social Development III (ed. Mirko Miletić), Thematic Proceedings of International Conference “Information Revolution, New Media and Social Changes in the World, Region and Serbia”, Faculty of Culture and Media , “John Naisbitt”, Belgrade, 2017, стр. 159-173.
  • Guillen Mauro, Collins Randall, England Paula, Meyer Marshall, The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field, Russel Sage Foundation, New York, 2002.
  • Jevons William Stanley, The Theory of Poltical Economy (1871), Sentry Press, New York, 1965 (reprints of economic classics).
  • Neef Manfred Max, Human Scale Development: Conception, Application and Further Reflections, The Apex Press, New York, 1991.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 330.1:316.334.2 323-340
ç