Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

НЕГАТИВНЕ КРИМИНАЛНО-ПОЛИТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ И КРИВИЧНА ДЕЛА ТЕРОРИЗМА У ЗАКОНОДАВСТВУ НЕМАЧКЕ

Сажетак

У раду су анализирани начин, модел и садржина кривичноправне заштите од тероризма у законодавству Немачке, као државе која је имала непосредних негативних искустава са терористичким нападима и развијала антитерористичке мере и законодавство. Упоредноправна анализа вршена је постављањем одређених начелних проблемских питања која се односе на то да ли је тероризам у националном законодавству регулисан одредбама кривичног законика, посматрано у ужем смислу или је реч о lex specialis-u, какав је карактер правног акта у којем се налазе одредбе о тероризму, дакле његова правна природа, посматрана са аспекта општости поменутог прописа или пак његовог евентуалног дерогативног карактера, какав је степен усклађености односно неусклађености националних кривичноправних прописа са кривичноправним одредбама Европске конвенције о тероризму и Оквирне одлуке Савета ЕУ о тероризму, као и како је одређена радња тероризма, дакле да ли је реч о високом степену општости или о казуистичком приступу дефинисања овог конститутивног обележја кривичног дела које се анализира. У кривичном законодавству Немачке извршена је хармонизација са релевантним регионалним документима о тероризму као кривичноправној категорији, коју карактерише наглашена кривичноправна репресија, експанзионизам и превентивно реаговање. Аутор на крају рада констатује да иако тероризам несумњиво представља један од најтежих облика криминалитета, кривичноправна реакција на тероризам у законодавствима националних држава требало би да поштује достигнућа кривичноправне догматике, која јој обезбеђују карактер либералног, правнодржавног кривичног права, које је иманентно демократским вредностима прихваћеним на нивоу ЕУ и Савета Европе, као и у свим уставним демократијама држава чланица.

кључне речи:

Референце

  1. Алексић Живојин, „Криминалистички осврт на стратегију терориста“, Архив за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 1-2/1980, стр. 135 – 155.
  2. Коларић Драгана, „Јавно подстицање на тероризам и пракса Европског суда за људска права“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 73 – 94.
  3. Лукић Татјана, „Борба против тероризма у оквиру ЕУ – пример Немачке“, у: Зборник радова Правног факултета у Новом Саду , Правни факултет, Нови Сад, бр. 1-2/2007, стр. 227 – 243.
  4. Стојановић Зоран, Коларић Драгана, Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, Правни факултет, Београд, 2014.
  5. Стојановић Зоран, Коларић Драгана, „Савремене тенденције у науци кривичног права и кривично законодавство Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2015, стр. 111-136.
  6. Albrecht Hans Јörg, „Country Report on Germany“, in: First inventory of policy on counterterrorism: Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom and the United States, Internet, https://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/stand-van-zaken-
   en-effecten-contraterrorismebeleid.aspx?cp=45&cs=6799, 01/11/2016.
  7. Bader Markus, „Das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten“, Neue Juristishe Wochenschrift, Verlag C.H.BECK oHG, Мunich, 39/2009, стр. 2853-2856.
  8. Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung und zur Änderung andere Gesetze, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I, 65.
  9. Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten(GVVG- ÄndG), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I, 23.
  10. Jacobs Günter, On the Theory of Enemy Criminal Law, Internet, http://www.lawlib.utoronto.ca/bclc/crimweb/foundation/Dubber%20Appendix%20D.PDF, 02/02/2015.
  11. Lepsius Oliver, „Liberty, Security and Terrorism: The Legal Position in Germany“, German Law Journal, A Virginia Non-Stock Corporation, Charlottesville, 5/2004, стр. 435-460.
  12. Miller Russel, „Balancing Security and Liberty in Germany“, Journal of National Security Law and Policy, Institute for National Security and Counterterrorism, Georgetown, 4/2010, стр. 369-396.
  13. Petzsche Anneke, „The European Influence on German Anti-Terrorism Law“, German Law Journal, A Virginia Non-Stock Corporation, Charlottesville, 9/2012, стр. 1057-1065.
  14. Petzsche Аnneke, Trilogue on Terrorism – 11/3 and 7/7 ten years on – Die Deutsche Perspektive, Internet, http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_11_963.pdf, 01/12/2015.
  15. Radtke Henning, Steinsiek Mark, „Terrorismusbekämpfung durch Vorfeldkriminalisierung“, JR Heft, De Gruyter, Berlin, 3/2010, стр. 107-109.
  16. Safferling Christoph, „Terrror and Law: German Responces to 9/11“, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford, 4 – 5/2006, стр. 1152–1165.
  17. Weiβer Bettina, „Über den Umgang des Strafrechts mit terroristischen Bedrohungslagen”, ZStW, De Gruyter, Berlin,121, Heft 1, 2009, стр. 131–161.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 343.341:343.85(430) 213-227
ç