Изабери језик:
Тема броја

ОД ИНСТИТУЦИЈА ДО УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ИНТЕГРАТИВНОГ ПРОГРАМА ТРЕТМАНА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА

Сажетак

У овом раду се анализира нови и структурисани програм третмана који се заснива на интегративном приступу психосоцијалне подршке младима у сукобу са законом. Циљ рада је да укаже на значај примене таквих модела у оквиру међусекторске сарадње правосуђа и система социјалне заштите у Србији. Он истовремено представља могућност примене интегративног програма третмана (ИПТ) у оквиру васпитног налога „укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи, саветовалишту или другој овлашћеној организацији.” Интегративни програм третмана (ИПТ) обухвата три обли­ка рада индивидуални, групни и породични третман, користећи теоријска и практична знања из неколико психотерапијских модалитета. На основу искустава из практичне примене сва три обли­ка третмана и његове емпиријске евалуације, у раду се разматрају могућности његове примене и потенцијални ефекти реализације циљева који се односе на примену васпитних налога, као и потенцијалне препреке које ометају оптимизацију ефеката програма.

кључне речи:

Референце

  1. Влаовић Васиљевић Драгица, Џамоња Игњатовић Тамара и сар. (2012). Пред­лог стандарда и процедура за примену васпитних налога, Републички за­вод за социјалну заштиту и ИМГ, Београд.
  2. Goodman Robert (2001). The Strengths and Difficulties Questionnaire, Journal of the American­ Aca­demy ­of­ Child­ &­ Ado­le­scent­ Psychi­a­try. 40(11):1337-1345.
  3. Ellis Albert (1961). Reason and Еmotion in Psychotherapy, Lyle Stuart, NY.
  4. Закон о малолетним учиниоцима кривичног дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник 85/2005
  5. Kämpfe Nicole, Mitte Kristin (2009): ,,A German Validation of the UPPS Impul­sive Behavior ScaleFurther Evidence for a Four-imensional Model of Impulsivity.“, European Journal of Psychological Assessment 2009; Vol. 25(4): 252-259.
  6. Keye Doris, Wilhelm Oliver, Oberauer Klaus: „Structure and Correlates of the German Version of the Brief UPPS Impulsive Behavior Scales.“, European Journal of Psychological Assessment 2009; Vol. 25(3):175—185
  7. Linehan Marsha: Cognitive-Bihevioral treatment of Borderline Personality Disor­der, Guilford Press, New York, 1992.
  8. Miller R. William, Rollnick Stephen. Motivational interviewing, Preparing people for change, Guilford Press, New York, 1991.
  9. Rosenberg Morris (1965): Society and the adolescent self-image, Princeton Uni­versity Press, NY.
  10. Стакић, Ђурађ: Приручник за стручњаке у систему малолетничког правосуђа, International Management Group, Београд, 2011.
  11. Cloninger Claude Robert, Svrakic M. Dragan, Przybeck R. Thomas: ,,A psychobi­ological model of temperament and character.“ Archives of General Psychiatry, 50/94.
  12. Cloninger Claude Robert, Przybeck R. Thomas, Svrakic M. Dragan, Wetzel R. Dick: Manual of Temperament and Character Inventory (TCI): A Guide to its Development and Use. Louis, MO: Washington University, 1994.
  13. Džamonja Ignjatović Tamara, Milanović Marko, Dukanac Vesna: Belgrade Adole­scent Personality Inventory: Bridging the Gap between Personality Assessment in Children and Adults, Psihološka istraživanja, 2014, Vol. XVII (1):35-53.
  14. Џамоња Игњатовић Тамара (2013): Евалуациони извештај о примени ПИКС програма, интерни материјал, ИМГ, Београд.
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 316.624-053.6:364-785.14 67-91
ç