Изабери језик:
Тема броја

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР ОСНАЖИВАЊА ПОСЕБНО УГРОЖЕНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ КАО УСМЕРЕЊЕ

Сажетак

Методом анализе и синтезе два извештаја о евалуацијама примене препознаје се заједничка потреба за промовисањем међугенерацијске солидарности и дијалога између деце и остарелих члaнова друштва којима је потребна подршка у локалним заједницама. Предмет анализе су: (1) Национална стратегија о старењу коју је донела Влада Републике Србије за период 2006-2015. са предлозима за нови стратешки оквир и (2) евалуација примене програма Грађанско васпитање као обавезног изборног предмета у основој и средњој школи. Циљ рада је промовисање међугенерацијске солидарности и друштвено одговорног понашања путем едукације у школама у оквиру предмета Грађанско васпитање. Очекивани резултати су усмерени на промовисању вредности које воде ка солидарности о одговорном и ангажованом животу деце и младих у савременом грађанском друштву. Док се у оквиру наставног предмета Грађанско васпитање превише инсистира на правима, а недовољно на обавезама, деца избегавају одговорност. Рад на унапређењу међугенерацијске солидарности је прилика да децу позовемо на одговорност организовањем хуманитарних акција и сарадњом са представницима локалне заједнице.

кључне речи:

Референце

  •  Гашић Павишић Слободанка, „Педагошке импликације истраживања о ставовима деце и младих према старијим особама“, Научна конференција: Однос младих према старима и старењу / уводно излагање, Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије, Београд, 2012, стр. 5-6.
  •  „Евалуација програма и компетенција наставника примене: Грађанско васпитање као обавезни изборни предмет у основној и средњој школи“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2013.
  • Евалуација примене Националне стратегије о старењу Владе РепубликеСрбије, 2006 – 2015. и предлози за нови стратешки оквир“, извештај о раду на округлимстоловима, [припремилеЛидија Козарчанин и Славица Милојевић], Популациони фонд Уједињених нација(UNFPA), Биграф Плус, Београд, 2016.
  • Националнa стратегијa о старењу 2006-2015, Службени гласник РС, бр. 55/05 и 71/05-исправка
  • Николић Сања и Липовац Власта, „Однос и облици понашања младих према старим особама у нашем друштву“, Универзитетска мисао – часопис за науку, културу и умјетност, Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 2017, Вол. 16, стр. 125-138.
  • http://um.uninp.edu.rs/, doi:10.5937/univmis1716125N
периодика Социјална политика 1/2020 1/2020 УДК 316.647.2-053:364.4-059 91-103
ç