Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Сажетак

Брига о средини у којој живимо није искључиво резервисана за стручњаке, државну политику или наднационална тела. Напротив, свако од нас може допринети и побољшати стање животне средине, развијајући истовремено еколошку свест јер „планету нисмо наследили од родитеља већ позајмили од своје деце“. Брига о животној средини на локалном нивоу је, у том контексту, данас јако значајна. Локалним еколошким акционим планом локалне заједнице не само што проширују своје надлежности, већ добијају могућност да на један систематизован начин издвоје еколошке проблеме са којима се суочавају и понуде потенцијална решења. Поред тога што се, у великој мери, поштује принцип супстидијарности, од великог значаја је само укљивање грађане на локалном нивоу да учествују у изради стратегија које за циљ имају отклањање проблема са којима се њихове заједнице суочавају. Предмет овог рада јесте анализа Локалног еколошког акционог плана општине Врњачка Бања, посебних проблема са којима се ова општина суочава, као и понуђених решења, потреба и жеља грађана.

кључне речи:

Референце

  • Blakely, E. Planning Local Economic Development – Theory and Practice, SAGE Publications, 1994.
  • Coulson, A.; Local Economic Development: A Guide to Practice, Birmingham University, Birmingham 1997.
  • ICLEI (1997), Briefing Sheet 1.1: The Local Agenda 21 Mandate, Toronto: ICLEI, Наведено према: Милутиновић, С. Локална агенда 21: Увод у планирање одрживог развоја,  Стална конференција градова и општина Београд, Београд, 2004.
  • S. Callan, M.J. Thomsa, Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications; Richard D. Irwin: London, 1996.
  • Swinburn, G., Goga, S., and Murphy, F. 2004. Local Economic Development, Primer. Bertelsmann Stiftung, UK DFID, The World Bank. Raspoloživo na: www.worldbank.org/urban/led- Наведено према: Васиљевић, Д., Стојков, Г., Пуљиз, Ј., Павилца, М.  Добро је добро расти у мојој улици –искуства локалног економског развоја, Фонд за отворено друштвно Босне и Херцеговине – Агенција за развој предузећа (ЕДА), Бања Лука, 2008.
  • Брчески, И., Чикара, Д., Максимовић, А. Локални еколошки акциони план општине Врњачка Бања. Врњачка Бања, Београд: Општина Врњачка Бања, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ), 2009/2010.
  • Букумирић, Н., Аливојводић, В., Стаменовић, М., Ђармати, Ш. „Ставови грађана Републике Србије према отпаду – стање и перспективе“ у: Четврти научни скуп Политехника 2017 –Управљање отпадом, заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 87-95
  • Васиљевић, Д., Стојков, Г., Пуљиз, Ј., Павилца, М.  Добро је добро расти у мојој улици –искуства локалног економског развоја, Фонд за отворено друштвно Босне и Херцеговине – Агенција за развој предузећа (ЕДА), Бања Лука, 2008.
  • Васиљевић Д.,  Локални економски развој, Палго Центар, Београд, 2013.
  • Закон о управљању отпадом, Службени гласник Републике Србије, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016.
  • Илић, М., Пресбургер Улниковић, В. „Одабри оптималног третмана комуналних отпадних вода на примеру постројења за пречишћавање отпадних вода града Скопља“, у: Четврти научни скуп Политехника 2017 –Управљање отпадом, заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 136-141
  • Калинић, З., Аџемовић, М., Николић, М., Алексић, Д. „Заштита животне средине у вртлогу демистификације парадигме социјалне димензије одрживог развоја“, у Зборнику: Трећи научно-стручни скуп Политехника 2015, Београдска политехика, Београд, 2015.  стр. 29-34
  • Лазић, Ј., Павловић, М., и Радивојевић, Н. Анализа кретања структуре и обима становништва општине Врњачка Бања. 2008. Индустрија бр. 1/2008: 97-121
  • Миленковић, Д. Право животне средине, Виша политехничка школа у Београду, Београд, 2006.
  • Милутиновић, С. Локална агенда 21- Увод у планирање одрживог развоја. Београд: Стална конференција градова и општина, 2004.
  • Николић, В., Штирбановић, З., Мариловић, Д. „Примена електрофлоктације у пречишћавању отпадних вода“, у: Четврти научни скуп Политехника 2017 –Управљање отпадом, заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 160-165
  • Петровић, Б., Вукосављевић, М.  Локални еколошки акциони план сеоских и приградских месних заједница, Краљево: Штампарија Рижа, 2005.
  • Цветановић, Б., Ристић, М.,  Ђекић, П. „Анализа стања и потенцијали рециклаже у Републици Србији“, у: Четврти научни скуп Политехника 2017 –Управљање отпадом, заштита животне средине, менаџмент квалитетом, безбедност и заштита на раду, дизајн и технологије, Београдска политехника, Београд, 2017, стр. 17-22
  • Чепић, З., Момчиловић, Д., Накомчић-Смарагдакис, Б., Ступавски, М. Третман комуналних отпадних вода и производња биогаса. Савремена пољопривредна техника, 2012. Вол. 38 Но. 2: стр. 131-144
периодика Администрација и јавне политике 2/2018 2/2018 УДК 502:35.07(497.11 Vrnjačka Banja) 39-62
ç