Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И УЛОГА УМЕТНИКА У ПРОМЕНИ ИМИЏА СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет овог рада односи се на значај културне дипломатије и улогу уметника у промени имиџа Републике Србије. Основни циљ истраживања у овом раду је био да се утврде ставови наших истакнутих уметника који гостују у иностранству о утицају културне дипломатије на промену имиџа Републике Србије у свету. Независна варијабла је дефинисана као „утицај активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших истакнутих уметника са програмима из области културе у иностранству на промену имиџа Републике Србије у свету”. Зависна варијабла је одређена као „процена истакнутих српских уметника о квалитету активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших уметника са програмима из области културе у иностранству на имиџ Републике Србије у свету”.

У истраживању је коришћена дескриптивна survey research метода, а прикупљање података је спроведено анкетирањем, помоћу Упитника за уметнике на пригодном узорку од 100 истакнутих српских уметника. Статистичка обрада података је урађена применом дескриптивне анализе процене квалитета активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи и гостовања наших истакнутих уметника у иностранству са програмима из области културе, на узорку од 25 манифестних варијабли (питања, индикатора). Закључено је да је улога уметника од великог значаја у културној дипломатији, те тако и у промени имиџа Србије.

кључне речи:

Референце

  • Ападурај Арџун, Култура и глобализација, Библиотека XX век, Београд, 2011.
  • Димитријевић Милица, „Нема уметности без мецена”, Политика, 23.01.2013.
  • Ђурић Живојин, Стојадиновић, Миша, „Држава и неолиберални модели урушавања националних политичких институција”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2018, стр. 41–57.
  • Исаковић Смиљка, „Друштвени утицај менаџера у музичкој уметности”, Комуникације, медији, култура, Факултет за културу и медије, Београд, бр. 3/2011, стр. 269–283.
  • Стојковић Бранимир, Идентитет и комуникацијa, ФДУ – Чигоја штампа, Београд, 2002.
  • Dragićević Šešić Milena, Dragojević Sanjin, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Clio, Beograd, 2005.
  • Đorđević Jelena, „Cultural Studies – From Discourse To Reality: Case Of Serbia”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2018, стр. 83–99.
  • Đorđević Milan, Mihaljinac Nina, “Distribution of Ministry of Culture and Media of RS funds for International Cooperation“, in: Cultural diplomacy: arts, festivals and geopolitics (ed. Milena Dragićević Šešić), Culture Desk Serbia, Ministry of Culture and Media, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, 2017, стр. 337–357.
  • Savić Мilica, “Contemporary Art Practices in the Conduct of Cultural Diplomacy“, in: Cultural diplomacy: arts, festivals and geopolitics (ed. Milena Dragićević Šešić), Culture Desk Serbia, Ministry of Culture and Media, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, 2017, стр. 229–239.
  • Vizomirski Margaret, Šnajder Sintija, Kulturna diplomatija, Balkankult fondacija, Beograd, 2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 316.734:341.7(497.11) 279-302
ç