Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КОРУПЦИЈА КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА ЉУДСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: ПОЛИТИЧКА, ЕКОНОМСКА И ЗДРАВСТВЕНА ДИМЕНЗИЈА

Сажетак

Корупција се у фокусу овог рада налази због својих ефеката на функционисање заједнице и квалитет живота њених чланова. Она представља глобални безбедносни проблем, јер се испољава у свим државама савременог света без обзира на њихов ниво развоја и демократске традиције. Постоје одређене варијације у односу на ефекте корупције што зависи од снаге државе и њених институција да се обрачунају са овом негативном појавом. Развијене земље нису имуне на корупцију, али у њима постоје функционални механизми који је држе под контролом. Корупција се највише испољава у системима који су у функцији задовољавања јавних интереса. Концепт људске безбедности представља добар аналитички оквир који може да допринесе утврђивању нивоа корупције, њеним ефектима и узроцима. У раду смо изабрали три димензије људске безбедноси које најбоље отсликавају узроке и последице коруптивне праксе. На основу резултата истаживања може се рећи да постоје одређени узрочно-последични односи између карактера политичког система и економских прилика који погодују развоју корупције. Најзначајнија последица корупције је смањење јавних фондова што се најдрастичније манифестује у функционисању здравственог система.

кључне речи:

Референце

  • Бајагић Младен, „Појединачна и социјетална безбедност“, Безбедност, МУП РС, Београд, бр. 2/2006, стр. 221-236.
  • Бјелајац Ђ. Жељко, „Корупција као изазов савременог демократског друштва“, Култура полиса, Култура – Полис Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, бр, 26/2015, стр. 43-57.
  • Ђорђевић Љ. Ивица, Кековић Зоран, „Концепт људске безбедности – алтернатива или нужност“, Безбедност, МУП РС, Београд, 2/2011, стр. 90-114.
  • Милутиновић Милан, Методе криминологије у методологији друштвених наука, Савремена администрација, Beograd, 1972.
  • Закон о агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/2010, 66/2011.
  • BBC, „Austrija: Svi ministri iz ekstremno desničarske stranke podneli ostavke zbog skandala sa korupcijom”, The British Broadcasting Corporation, 20.05.2019, Доступно на адреси: https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-48343535 Преузето 30.12.2019; и BBC, „Kancelar Austrije traži nove izbore nakon skandala s korupcijom”, 19.05.2019., The British Broadcasting Corporation, Доступно на адреси: https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-48326995 Преузето 30.12.2019.
  • Bogosav Bojana, „Cenovnik korupcije u Srbiji“, Blic, 30. 04. 2018.
  • Bohlen Celestine, “Yeltsin Deputy Calls Reforms Economic Genocide”, The New York Times, Доступно на адреси: http://www.nytimes.com/1992/02/09/world/yeltsin-deputy-calls-reforms-economic-genocide.html преузето 26.07.2019.
  • Ćirić Jovan, Reljanović Mario, Nenadić Nemanja, Jovanović Marko, Dobrašinović Dragan i Pejović Danilo, Korupcija – problemi i prevazilaženja problema, Udruženje javnih tužilacija i zamenika javnih tužilacija, Beograd, 2010.
  • Đurić Maja, „Pokloni lekarima u novom Zakonu – borba protiv mita ili legalizacija korupcije”, N1 (online), 23.04. 2019., Доступно на адреси: http://rs.n1info.com/Zdravlje/a478538/Kod-lekara-sa-poklonom-koje-vrednosti-moze-biti-a-da-to-nije-korupcija.html Преузето 31. 07. 2019.
  • EBRD, Life in Transition, European Bank for Reconstruction and Development, London, 2007.
  • FOD, Korupcija i ljudska prava: uspostavljanje veze, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2010.
  • LJB/HS, „Poređenje definicija ljudske bezbednosti“, Human security, br. 1/2004. Fakultet civilne odbrane, Beograd, str. 129-137.
  • SE, Krivično-pravna konvencija o korupciji, Savet Evrope, Strazbur, 1999. Доступно на адреси: http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/Korupcija/Biblioteka/KRIVI%C4%8CNOPRAVNA%20KONVENCIJA%20O%20KORUPCIJI.pdf Преузето 28.12.2020.
  • SE, Borba protiv korupcije: osnovni pojmovi – priručnik za obuku, Savet Evrope, Strazbur, 2015.
  • Stanović Saša, Korupcija, Institut za pravo i finansije, Beograd, 2019, Доступно на адреси: http://ipf.rs/korupcija/ Преузето 30.07.2019.
  • Šundić Mihovilović Ivana, “Sistemska korupcija u zdravstvu – svaka zemlja ima svoje primere“, Danas, 15.02.2019.
  • Tanzi Vito, “Corruption Around the World: Causes, Consqeuences, Scope and Cures”, International Monetary Fund Working Papers WP/98/63, 1998. Доступно на адреси: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf преузето 28.12.2019.
  • UN, Human Security in Theory and Practice – Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security , Human Security Unit, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs , United Nations, New York, 2009.
  • UN, Serbia Corruption Benchmarking Survey, Analytical Report, United Nations in Serbia, Belgrade, 2009.
  • UNDP, Human Development Report, United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York – Oxford, 1994.
  • Vesić Dobrica, “Ekonomska i politička komponenta korupcije i pranje novca”, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, br.4, 2008, str. 481-501.
  • Vujaklija Milan, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1961.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 343.352:342.7 67-87
ç