Изабери језик:
Тема броја

СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ ЕУ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА МАКРОРЕГИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА ЕУ

Сажетак

Процес регионализације спровођен од стране ЕУ имао je три различите фазе. У првој фази je подстицана прекогранична сарадња у Европи и стварање регионалних само­управа у државама чланицама. У другој фази су формирани „еврорегиони“ и дефинисани програми њиховог развоја у оквиру Кохезионе политике ЕУ. У трећој фази се појављују макрорегионалне стратегије ЕУ: Балтичка, Дунавска, Јадранско-јонска и Алпска. У одређеној мери, ове макрореги­оналне стратегије се појављују као средства геополитичког заокруживања централноисточноевропског простора и његовог чвршћег везивања за средњоевропску матицу.

кључне речи:

Референце

  1. Andor, Lâszlo: „Labour Mobility in the European Union-The In­convenient Truth”. Lecture at University of Bristol, Bristol, 10 February 2014. Доступно на: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-115_en.htm
  2. Beneš, Vojta: The Vanguard of the Drang nach Osten, Czechoslo­vak National Conucil of America, Chicago, 1943.
  3. Дугин, Александар: Основи геополитике, књига 2: Просторно мислити, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  4. Dühr, Stefanie: Baltic Sea, Danube and macroregional strategies: a model for transnational cooperation in the EU (Study No. 86), Notre Europe-Jacques Delores Institute, Paris, 2011.
  5. Halecki, Oskar: The Limits and Divisions of European History, Sheed & Ward, London:New York, 1950.
  6. Krejči, Oskar: Geopolitika stredoevropského prostoru, Profess. Pu­blishing, Praha, 2009.
  7. Lopandić, Duško: Regionalne inicijative u jugoistočnoj Evropi, In­stitut za medjunarodnu privredu i politiku: Evropski pokret u Srbiji. Beograd, 2001.
  8. Madajczyk, Czeslaw: Generalny Plan Wschodni: Zbior dokumentow, Glowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa, 1990.
  9. Петровић, Срђан, (2009): „Еврорегиони у функцији трансграничне сарадње земаља западног Балкана“. Глобус, Српско географско друштво, Београд, бр. 34, год. XXXIV.
  10. Пророковић, Душан: Геополитика Србије: положај и перспек­тиве на почетку ХХI века, Службени гласник: Геополитика, Београд, 2012.
  11. Пророковић, Душан. (2013): „Зашто је ЕУ (гео)политички несамостална?“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013.
  12. Roschvald, Aviel: Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Cen­tral Europe, the Middle East and Russia, 1914-1923, Routledge, London, 2001.
  13. Schmitt, Karl: Land and Sea, Plutarch Press, Ann Arbor (Mi), 1997.
  14. Schmitt, Peter; Dubois, Alexander: Exploring the Baltic Sea Re­gion-On territorial capital and spatial integration, Nordegio, Stockholm, 2008.
  15. Cisek, Janusz: „Kilka uwag o mysli federacyjnej Jozefa Pilsudskiego, Miçdzymorze Polska i kraje Europy srodkowo-wschodniej XIX-XX wiek“, u zborniku: Miçdzymorze: Polska i kraje Eu­ropy Srodkowo-Wschodniej XIX-XX wiek: studia ofiarowane Piotrowi Lossowskiemu w siedemdziesiqtq rocznicç urodzin (pri­redio: Andrzej Ajnenkiel), Instytut Historii PAN, Warsaw, 1995.
  16. Adria-Ionian Macroregion: www.ai-macroregion.eu
  17. Alpine Convention: http://www.alpconv.org
  18. Baltic Sea Development Forum: www.bdforum.org
  19. Dunavska strategija: dunavskastrategija.rs/srp/strategija
  20. European Commission: http://ec.europa.eu
  21. EU Baltic Sea Region strategy: http://eu.baltic.net
  22. EU InterAct: www.interact-eu.net
  23. EU Observer: http://euobserver.com
периодика Национални интерес 1/2014 УДК 327.39(4-672EU):[911.3::327 9-27
ç